عنوان : "Reading the issue of the succession of Amir al-Mo'menin Ali (AS) in the biography of the Prophet (PBUH) based on the tradition of succession
Message:
Article Type:
Research/Original Article (دارای رتبه معتبر)
Abstract:

One of these immutable divine traditions is the tradition of succession, which refers to the rule of the divine saints on earth. Based on this ancient tradition, which according to the Holy Quran has been practiced in different nations, the Messenger of God (PBUH) also introduced Imam Ali (AS) as his successor. The present article seeks to answer the question on what basis can be proven the flow of the tradition of succession in the succession of Ali (AS) from the Messenger of God (PBUH)? In order to answer this question, interpretive, historical and narrative data were collected by library method and explained by descriptive-analytical method. Explaining the collected data showed that referring to and specifying the succession of Imam Ali (AS) by the Messenger of God (PBUH) was a practice in his life and that Imam, referring to the divine tradition in the field of choosing a successor for the divine prophets, in times Various people have specified the succession of Imam Ali (as).

Language:
Persian
Published:
Pages:
141 to 167
magiran.com/p2510518  
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!