نقش واسطه ای فاجعه سازی درد، افسردگی و اضطراب در ارتباط بین انعطاف پذیری روان شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

 مقدمه:

 دردهای عضلانی- اسکلتی، از شایع ترین دردها در مراجعین به مراکز درمانی است که می تواند دارای ابعاد روان شناختی باشد. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدل ساختاری در تبیین نقش واسطه ای فاجعه سازی درد، افسردگی و اضطراب بین انعطاف پذیری روان شناختی با خودکارآمدی درد بیماران مبتلا به دردهای عضلانی- اسکلتی بود.

روش ها

در یک مطالعه ی مقطعی، 200 بیمار مبتلا به دردهای مزمن عضلانی- اسکلتی به روش نمونه گیری در دسترس از میان مراجعه کنندگان به مراکز درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در 1400-1399 انتخاب شدند. شرکت کنندگان واجد شرایط ورود به مطالعه، پرسش نامه های پذیرش درد مزمن (Chronic Pain Acceptance Questionnaire)، گسلش شناختی (Cognitive Fusion Questionnaire)، خود مشاهده گر (Self-Experience Questionnaire)، زندگی ارزش محور (Value-based Life Questionnaire)، اقدام متعهدانه (Committed Action Questionnaire)، خودکارآمدی درد (Pain Self-Efficacy Questionnaire) و مقیاس های بهشیاری (Mindful Attention Awareness Scale)، فاجعه سازی درد (Pain Catastrophizing Scale) و اضطراب و افسردگی بیمارستانی (Hospital Anxiety and Depression Scale) را تکمیل کردند. داده ها با روش آماری معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها

نتایج پژوهش نشان داد، ضریب میزان تاثیر مستقیم فاجعه سازی درد، اضطراب، افسردگی و انعطاف پذیری روان شناختی بر خودکارآمدی درد به ترتیب 0/357، 0/255، 0/127 و 0/849 است و در سطح 99 درصد اطمینان این تاثیر معنی دار است (0/01 > P). انعطاف پذیری روان شناختی به صورت غیرمستقیم با میانجیگری فاجعه سازی درد، اضطراب، افسردگی بر خودکارآمدی درد (502-/0) تاثیر می گذارد (0/01 > P). رابطه ی کل بین انعطاف پذیری روان شناختی و خودکارآمدی درد (0/346) می باشد. برای آزمایش مناسب بودن تناسب مدل ها، از شاخص برازش مقتصد هنجار شده (NFI)، شاخص تاکر-لوییس (TLI)، شاخص برازش تطبیقی (CFI) و شاخص برازش افزایشی (IFI) استفاده شد که در محدوده ی قابل قبولی بودند.

نتیجه گیری

متغیر انعطاف پذیری روان شناختی با میانجی گری فاجعه سازی درد، افسردگی و اضطراب، پیش بینی کننده ی خودکارآمدی درد می باشد و به نظر می رسد انعطاف پذیری روان شناختی با تعدیل اثر فاجعه سازی درد، افسردگی، اضطراب، خودکارآمدی درد را افزایش می دهد. در نهایت بهبود این عوامل روان شناختی ممکن است بر روند مدیریت بهتر بیماری تاثیر بگذارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
789 تا 799
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511231 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!