بررسی ارتباط ابعاد فرهنگ ایمنی و سابقه حوادث ناشی از کار و ارائه راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی در خط3 شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و اهداف

رویکرد کنشگرایانه موجب ایجاد محیط ایمن، کاهش حوادث، افزایش بهره‌وری و صیانت از نیروی کار می‌شود. هدف مطالعه بررسی فرهنگ ایمنی و ارتباط آن با حوادث کاری و ارایه راهکارهای ارتقاء فرهنگ ایمنی می‌باشد.

مواد و روش‌ها: 

مطالعه از نوع توصیفی-پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری، کارکنان بخش عملیاتی و نگهداری خط سه شرکت بهره‌برداری مترو بودند. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه فرهنگ ایمنی است و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مقدار 0/7 محاسبه شده و روایی پرسشنامه نیز از طریق محتوا تایید شد. داده ها با SPSS 22 تحلیل و ارزیابی شد. همچنین ملاحظات اخلاقی در تمام مراحل اجرای مطالعه رعایت شد.

یافته‌ها:

 به لحاظ سابقه کاری 50/4% از افراد سابقه کمتر از 10 سال داشتند و 5% دچار حادثه شده‌اند. نمره کل فرهنگ ایمنی 3/45 از 5 محاسبه شد. بیشترین و کمترین همبستگی به ترتیب تعهد مدیریت با 0/949 و الویت به ایمنی با 0/156 بدست آمد. سطح تبادل اطلاعات، محیط کار و فرهنگ ایمنی در وضعیت نامطلوب قرار دارند. میانگین نمره فرهنگ ایمنی بر حسب متغیر سابقه کار اختلاف وجود دارد و برحسب داشتن یا نداشتن سابقه حادثه اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری:

 وضعیت فرهنگ ایمنی مثبت ارزیابی گردید. تعهد مدیریت از مهم‌ترین عوامل موثر بر فرهنگ ایمنی است و الویت به ایمنی، تبادل اطلاعات و محیط کار به عنوان عامل اصلی در کاهش نمره فرهنگ ایمنی شناسایی گردید. در ارتقاء فرهنگ ایمنی، برقراری نظام پیشنهادات ایمنی مستقل بدور از تهدید و تنبیه، معرفی افراد برتر ایمنی برای تحلیل فنی و مشارکت در جلسات ایمنی موثر می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 8
لینک کوتاه:
magiran.com/p2511396 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!