تاثیر تحریک حسی دیانگ بر سطح هوشیاری، درد و بی قراری بیماران تحت تهویه مکانیکی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

درد و بی قراری یکی از مشکلات شایع در بخش مراقبت های ویژه است. تحریکات حسی یکی از روش های غیر دارویی کنترل درد محسوب می شوند. تحریک حسی دیانگ بر اساس جدول دیانگ شامل تحریک حس بینایی، شنوایی، بویایی، لامسه و حرکتی است. در این مطالعه تاثیر تحریک حسی دیانگ بر سطح هوشیاری، میزان درد و بی قراری بیماران بیهوش مورد بررسی قرار گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه به صورت کار آزمایی بالینی روی 60 بیمار تحت ونتیلاتور در دو گروه انجام شد. گروه مداخله تحریک حسی دیانگ را دریافت کرد. تحریکات حسی توسط پژوهشگر یک نوبت در عصر و یک نوبت دیگر در شب به مدت یک ساعت در شش روز متمادی انجام شد. 15 دقیقه بعد از انجام تحریکات حسی سطح هوشیاری بیماران با استفاده از مقیاس GCS (مقیاس کمای گلاسکو)، درد با مقیاس BPS (معیار رفتاری درد) و بی قراری با مقیاس Rass (معیار آرامش و بی قراری ریچموند)  اندازه گیری شد.

یافته ها

میانگین سطح هوشیاری بیماران دو گروه قبل از انجام مداخله زیر 7 بوده است. میانگین شدت درد (0/684= p) و بی قراری (0/739 =p) شرکت کنندگان دو گروه قبل از انجام مداخله اختلاف معناداری را نشان نداد. بعد از انجام تحریکات حسی از روز دوم سطح هوشیاری بیماران گروه مداخله نسبت به گروه کنترل افزایش یافت (0/016 =p) اما از نظر شدت درد و بی قراری در تمام روزهای مداخله، اختلاف معناداری بین دو گروه مشاهده نشد (0/05 >p).

نتیجه گیری:

 تحریک حسی دیانگ می تواند باعث افزایش سطح هوشیاری شود؛ لذا این تحریکات برای بیماران تحت ونتیلاتور می تواند مورد استفاده قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
79 تا 92
لینک کوتاه:
magiran.com/p2512414 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!