حذف یون کادمیم از محلول های آبی با استفاده از نانوگرافن اکساید مغناطیسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فرآیندهای صنعتی و کشاورزی منجر به انتشار فلز کادمیم در بوم سازگان شده است. یکی از روش های حذف فلزات سنگین استفاده از جذب سطحی است. هدف این پژوهش تعیین کارایی نانوگرافن مغناطیسی برای حذف یون کادمیوم از محلول آبی بود. این پژوهش در یک سیستم ناپیوسته در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. بدین منظور اثر پارامترهای موثر نظیر  ، غلظت، زمان تماس ، دمای محیط، دوز جاذب و سایر عوامل بررسی شد. نتایج نشان داد حداکثر میزان جذب کادمیوم در شرایط 6 pH=، غلظت mg/l100، زمان تماس min 120، دمای محیط °C 45 و دوز جاذب g 01/0 رخ داده است. پارامترهای ترمودینامیکی نشان داد که فرآیند جذب فلز کادمیوم در محدوده دمایی 288 تا K 318 خود به خودی و گرماگیر بوده است. داده های آزمایشگاهی نشان داد که مدل شبه مرتبه دوم با ثابت آهنگ جذب (0092/2 =. k) و ضریب تعیین (99/ 0 =R2)،  فرایند جذب را بهتر توصیف می کند. بررسی ایزوترم های جذب نشان داد ایزوترم فروندلیچ (96/0  R2) برای توصیف فرآیند جذب مناسب تر بوده و مطابقت بیش تری با داده های آزمایشگاهی داشته است. با توجه به نتایج این پژوهش از جاذب نانوگرافن اکسید مغناطیسی با کارایی 8/92% می توان برای حذف کادمیوم از محلول های آبی می توان استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
856 تا 873
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513535 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!