پیش بینی تغییرات تولید خالص اولیه در مناطق مختلف رویشی ایران در دوره زمانی 2000 تا 2016 با استفاده از مدل های سری زمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پوشش گیاهی از اجزاء مهم اکوسیستم های خاکی است که به صورت فصلی تغییر می کند و پارامترسازی دقیق پویایی پوشش-گیاهی با توسعه الگوهای دوره ای آن می تواند درک ما را از تعاملات پوشش گیاهی-اقلیمی تقویت کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و مدلسازی تغییرات تولید خالص اولیه در طول زمان در برخی از مناطق رویشی کشور شامل مناطق خزری، بلوچی، نیمه بیابانی، استپی معتدل، نیمه استپی گرم و جنگل های خشک و مقایسه رفتار تصادفی این مناطق با یکدیگر انجام گرفت. در پژوهش حاضر جهت بررسی تغییرات تولید خالص اولیه از تولیدات تصاویر سنجنده مودیس با کد MOD17A2 استفاده گردید. مدلسازی با استفاده از مدل سری زمانی (Seasonal Auto Regressive Intergrated Moving Average , SARIMA)  انجام گردید. بررسی توابع (Autocorrelation Function, AFC) و (Partial Autocorrelation Function, PACF) در مناطق مورد مطالعه نشان داد که مدل های سری زمانی این مناطق، ایستا با ویژگی فصلی بودن در دوره های 12 ماهه بودند. پوشش گیاهی در منطقه خزری پایدارتر بود که نشان دهنده یک محیط پایدار با کمترین انحراف در تغییرات آب، نور و مواد غذایی می باشد. همچنین مشخص گردید بیشتر مناطق رویشی ایران را می توان با SARIMA مدلسازی و تغییرات آن را تا حد قابل اطمینانی پیش بینی کرد. مدل های برآورد شده برای مناطق خزری 0/83 = (Mean Relative Absolute Erorr, MRAE)،R2  =0/87 و 0/12 = (Root-Mean-Square Erorr, RMSE) و نیمه بیابانی با (0/12=RMSE 0/95=R2, 0/048=MARE) نسبت به سایر مناطق مدل های مناسب تری بودند.

زبان:
فارسی
صفحات:
19 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513615 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!