تغییرات مکانی-زمانی اختلال پوشش گیاهی طبیعی در حوضه اهل ایمان، استان اردبیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق حاضر با هدف ارزیابی تغییرات مکانی-زمانی وضعیت اختلال در پوشش گیاهی طبیعی حوضه اهل ایمان واقع در استان اردبیل برنامه ریزی شده است. بدین منظور، ابتدا نقشه کاربری اراضی سه سال 2000، 2010 و 2020 از تصاویر ماهواره لندست استخراج شد. سپس هفت سنجه سیمای سرزمین (تراکم لکه، تراکم حاشیه، شاخص تکه شدگی، فاصله اقلیدسی نزدیک ترین همسایه، شاخص سرایت، نسبت محیط به مساحت و غنای لکه)، شاخص پوشش گیاهی تفاضلی نرمال شده (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) و تراکم جاده محاسبه شد. در نهایت شاخص اختلال (Disturbance Index, DI) از طریق مجموع حاصل ضرب مقادیر معیارها در وزن آن ها در 11 زیرحوضه محاسبه شد. شاخص اختلال (DI) در پنج طبقه خیلی کم (87-0)، کم (163-88)، متوسط (239-164)، زیاد (315-240) و خیلی زیاد (316<) طبقه بندی شد. بر اساس نتایج مشخص شد که از نظر کلی حوضه در سال های 2000، 2010 و 2020 به ترتیب دارای DI برابر با 77/177، 17/95 و 07/135 بوده که به ترتیب نشان دهنده وضعیت اختلال متوسط، کم و کم است. همان گونه که مشاهده می شود بین سه سال مورد بررسی، از نظر وضعیت اختلال تفاوت معنی داری وجود ندارد. هم چنین، به طور کلی در بخش های شرق و شمال حوضه وضعیت بدتری از اختلال نسبت به بخش های جنوبی و مرکزی مشاهده شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
65 تا 82
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513618 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!