ارزیابی سلامت اکولوژیک رسوبات سطحی سواحل مرجانی خارک و خارکو (خلیج فارس، ایران)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

به منظور ارزیابی ریسک اکولوژیک زیستگاه مرجانی جزایر خارک و خارکو در خلیج فارس (استان بوشهر)، در شهریور 1399 نمونه-های رسوب سطحی از هفت ایستگاه جمع آوری شد. این جزایر، به دلیل داشتن آبسنگ های مرجانی دارای ارزش اکولوژیک فوق العاده ای است. میزان عناصر بالقوه سمی، دانه بندی، مواد آلی کل، فسفرکل و نیتروژن کل در رسوبات، به ترتیب با استفاده از طیف سنجی جرمی پلاسمای جفت شده القایی، الک، روش سوزاندن در کوره، اسپکتروفتومتر و کجلدال اندازه گیری شد. میانگین غلظت آلومینیوم و آهن (درصد) و میانگین غلظت نیکل، سرب، روی، وانادیوم، فسفر کل و نیتروژن کل (میلی گرم در کیلوگرم) در رسوبات به ترتیب 0/53±0/76، 55/35±0/0، 19±35، 1/5±2/1، 10±22، 25±40، 7/3±0/0 و 6/2±14/7 ثبت گردید. بر اساس میزان فاکتور غنی شدگی نیکل و روی (به ترتیب در حد متوسط تا خیلی شدید)، منشاء آنها در اطراف خارک می تواند فعالیت انسانی از جمله صنایع نفتی باشد. شاخص بار آلودگی (0/25- 0/06) کلیه ایستگاه ها را بدون آلودگی نشان داد. میزان نیکل در ایستگاه 1 و 7 به ترتیب از استانداردهای"محدوده اثرات متوسط" و "سطح اثرات احتمالی" بیشتر بود که نشان دهنده اثرات زیستی متوسط و احتمالی این فلز بر روی موجودات بستر است. به طور کلی کیفیت اکولوژیک رسوبات سطحی اطراف خارکو نسبت به خارک، بهتر ارزیابی گردید.

زبان:
فارسی
صفحات:
83 تا 101
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513619 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!