مداقه ای در اعتباریت تشریعیات از منظر علامه طباطبائی و علامه حسن زاده آملی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
اعتباریات مبحثی میان رشته ای است که در فلسفه، اصول فقه، علوم ادبی و زبان شناسی مورد بررسی قرار می گیرد، اما صبغه فلسفی و اصولی آن بسیار پر رنگ تر است. برجسته نمودن بحث اعتباریات و جمع آوری و انسجام مباحث مربوط به آن از نوآوری های علامه طباطبایی به شمار می آید. تطبیق بحث اعتباریات بر اموری مانند الزام و بایستن، جزاء و پاداش و همچنین اعتباریت تشریعیات و احکام الهی امری قابل تامل و شایسته غور و تحقیق بیشتری است. علامه بحث اعتباریات را در حوزه دین تسری داده و زبان دین و احکام الهی را زبان اعتبار معرفی نموده و تعلق اراده حاکم بر فعل غیر را اعتبار در اعتبار عنوان می کند. اما علامه حسن زاده معتقد است از آنجایی که تشریع از باطن تکوین منشا می گیرد، جزو امور اعتباری محسوب نمی شود. تشریع و تشریعیات در حقیقت تنظیم و تنقیح اسرار تکوینی و طبیعی تکامل انسان در مسیر صحیح الهی است. صراط مستقیم بودن تشریعیات از نظر علامه حسن زاده در عداد امور تکوینی است و حقیقتی نامشروط و مطلق محسوب می شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
7 تا 20
لینک کوتاه:
magiran.com/p2513852 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!