تعیین نقش تشخیصی اولتراسونوگرافی در آسیب های محوطه بطنی ناشی از صدمات مکانیکی در گربه ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

تروما می تواند نافذ و یا غیر نافذ باشد و در هر دو نوع ممکن است باعث آسیب اندام های درونی حفره شکمی شود. هدف از این مطالعه تعیین صدمات احتمالی امعاء و احشای شکم به دنبال ترومای مکانیکی با استفاده از اولتراسونوگرافی می باشد تا بتوان گربه هایی که دچار صدمات شکمی شدید شده اند و نیاز به به عمل جراحی فوری دارند را مشخص کرد.

مواد و روش ها:

 این مطالعه مقطعی گذشته نگر بر روی 22 گربه ی مبتلا به آسیب های شکمی ناشی از ترومای مکانیکی انجام شد. نتایج معاینات بالینی، اولتراسونوگرافی و لاپاراتومی (در صورت انجام) و تشخیص نهایی بیمار ثبت گردیده و بدین ترتیب در ادامه نتایج مثبت و منفی اولتراسونوگرافی با نتایج لاپاراتومی و سیر بالینی بیمار مطابقت داده شد.

یافته ها

در این مطالعه نتیجه اولتراسونوگرافی در 14 گربه (63/6%) منفی و بدون ضایعه گزارش شد و در 8 گربه (36/4%)  مثبت گزارش شد که از این تعداد اخیر در 6 مورد (75%) مایع آزاد شکم، در 2 مورد (25%) ضایعه طحالی، در1 مورد (12/5%) ضایعه کلیوی، در 1 مورد (12/5%) ضایعه روده ای و در 2 مورد (25%) ضایعه کبدی گزارش گردید. بنابراین شایع ترین گزارش اولتراسونوگرافی، تجمع مایع آزاد در شکم بود. از 22 بیمار مورد مطالعه، 6 مورد (3/27%) لاپاراتومی شدند که نتیجه لاپاراتومی در 5 مورد (83/3%) مثبت و در 1 مورد (16/7%) منفی بود. در 2 گربه (9/1%) نتیجه اولتراسونوگرافی منفی کاذب بوده و در یک گربه (4/54%) مثبت کاذب بود. در این بررسی میزان حساسیت اولتراسونوگرافی 86/67 درصد و ویژگی آن 85/71 درصد بود.

نتیجه گیری :

 به طور کلی نتایج این مطالعه نشان دهنده نقش مهم و با ارزش اولتراسونوگرافی به عنوان یک روش تشخیصی اولیه به منظور تعیین و تشخیص مایع آزاد داخل شکمی و صدمات امعاء و احشاء در تروماهای محوطه بطنی می باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
681 تا 686
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514056 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!