بررسی میزان آلودگی میکروبی شیرهای پاستوریزه شهرستان کرمانشاه به کلی فرم و تعداد کل باکتری ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

یکی از پرمصرف ترین محصولات لبنی، شیر می باشد که از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و به دلیل دارا بودن موادمغذی، محیط مطلوبی برای رشد میکروارگانیسم ها می باشد که به دلیل حساس بودن این فرآورده، اطمینان از کیفیت بهداشتی و باکتریولوژیکی بعد از پاستوریزاسیون، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از مطالعه حاضر بررسی میزان آلودگی کلی فرمی و سنجش تعداد کلی باکتری ها در شیرهای پاستوریزه استان کرمانشاه می باشد.

مواد و روش ها

برای سنجش میزان آلودگی بار میکروبی شیرهای پاستوریزه شهرستان کرمانشاه ، کلی فرم ها را به روش محتمل ترین تعداد MPN بر روی محیط کشت لاکتوز برات و جهت شمارش کلی باکتری ها از استاندارد با شماره 5272 انجام گرفت. داده ها با استفاد ه از آزمون آماری آنوا یک طرفه و نرم افزار SPSS نسخه 22 انجام گرفت.

یافته ها

نتایج حاصل از آزمایش 144 نمونه شیر پاستوریزه که در طی دوازده ماه انجام گرفت، نشان داد که میزان آلودگی 46 درصد (29 مورد از 144 مورد) بود و بیشترین میزان آلودگی به کلی فرم در تیرماه با 4 مورد (3/33 درصد) و کمترین میزان آلودگی مربوط به ماه های مرداد و آبان با 1 مورد (33/8 درصد) بود. همچنین بیشترین مقدار آلودگی تعداد کلی باکتری ها به ترتیب مربوط به ماه های تیر، مرداد و شهریور و کمترین مربوط به دی ماه بود.

نتیجه گیری

با توجه به آنالیزهای به دست آمده، مشخص شد که میزان آلودگی کلی فرمی و تعداد کلی باکتری ها، کمتر از میزان استاندارد بوده و نشان دهنده استاندارد بودن سیستم های نظارتی، HACCP و بهداشتی در زنجیره پاستوریزاسیون است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
702 تا 709
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514059 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!