مطالعه هیستوآناتومیکی و رادیولوژیکی ریه ها در بلدرچین سفید انگلیسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به اهمیت دستگاه تنفسی در مهره داران بویژه در  پرندگان و  با توجه به اینکه پرندگان، برای پرواز نیاز بیشتری به مصرف اکسیژن پیدا میکنند لذا تغییرات و سازگاریهای مهم و ویژه ای از لحاظ آناتومیک در این حیوانات به وجود آمده است. در این مطالعه برای  بررسی هیستوآناتومیکی و رادیولوژیک ریه ها در بلدرچین سفید انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 16 بلدرچین نر و ماده سالم و  بالغ سفید انگلیسی با وزن متوسط 5/35 ±160 گرم مورد مطالعه قرار گرفت.

 مواد و روش‏ ها: 

در ابتدای امر تصاویر رادیولوژیک از پرندگان بصورت Lateral و Ventro-dorsal تهیه شد و سپس پرندگان مورد بررسی کالبدشناسی قرار گرفتند و فراسنجه های مربوط به وزن، طول، عرض و ضخامت ریه ها به دست آمد. در نهایت ریه ها از حفره عمومی بدن پرنده خارج و در محلول فرمالین 10 درصد فیکس شدند. مقاطع بافتی از نمونه ها تهیه و مورد ارزیابی هیستومورفومتریک قرار گرفت.

یافته‏ ها:

 بررسی رادیولوژیک  نشان می دهد که ریه های راست و چپ در بلدرچین سفید انگلیسی در فضای بین دنده ای اول تا فضای بین دنده ای ششم قرار دارد. بررسی آناتومیک ضمن تایید نتایج رادیولوژیک، نشان می دهد که میانگین وزن ریه، نسبت وزن ریه به وزن کل بدن، طول ریه، عرض ریه و تعداد بریدگی های ریه در پرنده نر به ترتیب 0/065±0/981 گرم، 0/00045±0/00623، 0/030±2/57 سانتیمتر، 0/021±1/53 سانتیمتر و 0/00±5/00 عدد و در پرنده ماده به ترتیب 0/028±0/935 گرم، 00023/0±00587/0، 033/0±50/2 سانتیمتر، 024/0±34/1 سانتیمتر و00/0±00/5 عدد می باشد. بر اساس نتایج هیستولوژیک، برونشیول های اولیه و ثانویه به ترتیب دارای اپیتلیوم استوانه ای مطبق مژه دار و اپیتلیوم مکعبی ساده می باشند و پارابرونشیول ها (برونشیول های ثالث) دارای اپی تلیوم سنگفرشی ساده تا مکعبی ساده هستند.

 نتیجه ‏گیری:

 ریه ها هرمی شکل، بدون لوب و به رنگ صورتی روشن در موقعیت بین مهره ای 1 تا 6 قرار دارند.هیچ تفاوت مشخصی در ساختار رادیولوژیک، آناتومیک و هیستولوژیک ریه در بلدرچین های سفید انگلیسی نر و ماده وجود نداشت.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
716 تا 725
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514061 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!