طراحی مداخله چندوجهی و ارزیابی اثربخشی آن در کاهش اضطراب کودکان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اضطراب یکی ازشایع ترین اختلالات درون نمود دوران کودکی است و می تواند زمینه‌ای برای رشد و تداوم اضطراب و سایر مشکلات سلامت روان در مراحل دیگر زندگی گردد. لذا شناسایی و درمان کودکان مضطرب بسیار حایز اهمیت است. پژوهش حاضر با هدف طراحی یک مداخله چندوجهی و ارزیابی اثربخشی آن در کاهش اضطراب کودکان ، اجرا گردید.

روش پژوهش:

 پژوهش حاضر دارای دو بخش کیفی و کمی می باشد. در بخش کیفی به‌منظور طراحی مداخله چند وجهی، از روش تحلیل مضامین، اساس محتوای مداخله چندوجهی شناسایی و طراحی گردید و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. در مرحله کمی پژوهش اثربخشی مداخله چندوجهی در کاهش اضطراب کودکان مورد ارزیابی قرار گرفت. روش پژوهش این بخش نیمه‌آزمایشی و با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون، پیگیری با گروه گواه انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 8-12سال مبتلا به اختلالات اضطرابی مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی شهر رشت و مادران آنها بود که به‌صورت تصادفی 40 کودک و مادران آنها به‌عنوان نمونه آماری انتخاب و در دو گروه آزمایش (10 دختر، 10 پسر و مادران آنها) و گروه گواه (10 دختر، 10 پسر و مادران آنها) جای‌دهی شدند. گروه آزمایش تحت درمان مداخله چندوجهی به مدت 24 جلسه (16 جلسه کودک، 8 جلسه مادر) 90 دقیقه‌ای قرار گرفت و گروه گواه در فهرست انتظار ماند و تا زمان پس‌آزمون هیچ مداخله روان شناختی دریافت نکرد. سپس برای هر دو گروه پس‌آزمون اجرا گردید و بعد از 4 ماه پیگیری انجام شد. برای جمع‌آوری داده ها از پرسش‌نامه ارتقا یافته اضطراب کودکان اسپنس نسخه کوتاه (2018)، استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در این بخش به روش تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر انجام شد..

یافته‌ها: 

نتایج نشان داد که بین میانگین گروه های آزمایش و گواه در مرحله پس آزمون و پیگیری در اضطراب تفاوت وجود دارد (05/0> P). به عبارتی برنامه مداخله چندوجهی موجب کاهش اضطراب در کودکان مضطرب گردید و این کاهش در دوره پیگیری هم ادامه داشت.

نتیجه‌گیری: 

بر اساس یافته‌های پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که مداخله چندوجهی با درنظرگرفتن ابعاد مختلف کودک مداخله کارآمدی جهت کاهش اضطراب کودک می‌باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
354 تا 371
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514703 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!