تاثیر فعالیتهای خلاقانه بر انگیزش خواندن و درک مطلب کودکان زبان آموز در مدارس دوزبانه و مراکز یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر تلاشی است برای بررسی تاثیر استفاده از فعالیتهای سوادآموزی خلاق بر انگیزش خواندن و درک مطلب زبان آموزان جوان ایرانی دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان و انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی. پژوهش توصیفی متوالی در حوزه روش های آمیخته پژوهش طراحی شدکه در آن 65 زبان آموز دخترکودک ایرانی در دو بافت زبانی مختلف زبان انگلیسی شرکت کردند. در مرحله کمی، هر دو گروه مطالعه آزمون درک مطلب و پرسشنامه انگیزه خواندن را به عنوان پیش آزمون و هم پس آزمون دریافت کردند. در مرحله کیفی ، از فراگیران هر دو گروه آزمایشی از نظر نگرش در مورد مفهوم انگیزه خواندن مصاحبه شد. یافته ها نشان داد که زبان آموزان بافت دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان  هم در پس آزمون خواندن و هم در پس آزمون  انگیزه مطالعه از همتایان خود در بافت انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی بهتر عمل کرده اند. یافته های این پژوهش همچنین نشان  داد زبان آموزان دربافت های یادگیری یکپارچه محتوا و زبان در مورد خواندن به زبان دوم نگرش مثبت تری دارند. بیانات و تاملات معلمان نیز برتری بافت  یادگیری یکپارچه محتوا و زبان را نسبت به بافت انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی از نظر پیشرفت در خواندن زبان دوم و انگیزه خواندن تحت تاثیر فعالیتهای سواد آموزی خلاق تایید می کنند. این یافته ها برای معلمان زبان دوم و طراحان مطالب درسی کودکان پیامدهای عملی مثبتب به همراه دارد.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
1 تا 16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514755 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!