اثربخشی استفاده از مدل کلاس معکوس بر روانی گفتار دانشجویان زبان خارجی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

پژوهش حاضر درصدد بررسی اثربخشی مدل کلاس درس معکوس بر روانی گفتار زبان آموزان خارجی بود. بدین منظور، پنجاه نفر از دانشجویان رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع کارشناسی که در واحد درسی "گفت و شنود" ثبت نام کرده بودند، در این مطالعه شرکت کردند. داده ها از طریق طرح پیش آزمون-پس آزمون تک گروهی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. دو سنجشگر، چهار ارایه شفاهی دانشجویان را ارزیابی کردند. نرم افزار پرت و تحلیل واریانس اندازه مکرر یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل کلاس درس معکوس می تواند به طور قابل توجهی تسلط شفاهی دانش آموزان را ارتقا دهد. در این میان، نتایج مصاحبه های نیمه ساختاریافته نشان داد که دانشجویان نسبت به این رویکرد رضایت داشتند. از منظر آنها همکاری و همفکری دانش آموزان و معلم غیرقابل انکار بود و معتقد بودند این رویکرد منجر به افزایش اعتماد به نفس آن ها شده است. در نتیجه، یافته ها حاکی از آن بود که این روش یعنی کلاس معکوس، برای مربیان زبان و دیگر ذینفعان در هر سطحی مفید خواهد بود تا با استفاده از آن، فرآیند تدریس را به رویکرد یادگیرنده محور ارزشمندی تغییر دهند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
17 تا 35
لینک کوتاه:
magiran.com/p2514756 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!