رتبه بندی استان های ایران ازلحاظ دسترسی به شاخص های بهداشتی و درمانی: با تاکید بر استان یزد

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رتبه بندی استان ها از منظر دسترسی به خدمات بهداشت و درمان، امکان برنامه ریزی دقیق تر به منظور شناسایی پتانسیل ها و نقاط ضعف و تخصیص منصفانه بودجه های وزارت بهداشت و درمان را فراهم می نماید. لذا مطالعه حاضر باهدف رتبه بندی استان های کشور و نیز بررسی جایگاه استان یزد از منظر دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان انجام شد.

روش پژوهش:

 مطالعه حاضر ازنظر هدف، از نوع کاربردی با ماهیت پیمایشی- توصیفی و ازنظر زمان مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه استان های کشور است. داده های موردنیاز دسترسی به شاخص های بخش بهداشت و درمان بر اساس اطلاعات سالنامه ی آماری کشور در سال 1398 استخراج شده است. برای انجام بخش تحلیل از روش آنتروپی شانون و تاپسیس و نرم افزار های Excel 2016 و TOPSIS 2016 استفاده شد.

یافته ها: 

روش وزن دهی آنتروپی نشان داد؛ شاخص آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک بالاترین وزن و مراکز توان بخشی کمترین وزن را به خود اختصاص داده اند. روش رتبه بندی تاپسیس نشان داد؛ استان یزد از منظر دسترسی به شاخص های بهداشت و درمان در جایگاه چهارم و استان های خراسان جنوبی و چهارمحال و بختیاری در رتبه های اول و دوم و استان آذربایجان غربی در رتبه آخر قرارگرفته اند.

نتیجه گیری: 

شاخص های آزمایشگاه تشخیص پزشکی و ژنتیک، داروساز، پزشک عمومی، مراکز اورژانس و تخت موسسات درمانی به ترتیب دارای بیشترین وزن ها و بیشترین تاثیر در رتبه بندی استان ها از منظر دسترسی به شاخص های بهداشت و درمان هستند. لذا به برنامه ریزان و مسیولان بخش بهداشت و درمان پیشنهاد می شود، جهت رشد رتبه بندی و کاهش نابرابری ها، اولویت ها را با توجه به میزان برخورداری استان های کشور از شاخص های ذکرشده تعیین نمایند.

زبان:
فارسی
صفحات:
248 تا 259
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515258 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!