بررسی میزان آلودگی بازیافت ضایعات حاصل از کشتارگاه های طیور به سرب و کادمیوم در شهرستان شیراز

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه امنیت غذایی یکی از مسایل مهم دنیا می باشد وآلودگی مواد غذایی به فلزات سنگین یک خطر جدی برای کیفیت و امنیت مواد غذایی انسان و همچنین دام به شمار می رود. فلزات سنگین قابل تجزیه زیستی نیستند لذا می توانند وارد زنجیره غذایی شده و در ایجاد بیماری های کلیوی، عصبی، استخوانی و همچنین سرطان مشارکت کنند. هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی میزان آلودگی بازیافت ضایعات حاصل از کشتارگاه های طیور  به سرب و کادمیوم در شهرستان شیراز بود.

مواد و روش ها

بدین منظور 30 نمونه از 6 کشتارگاه طیور شهر شیراز جمع آوری شد. هضم اسیدی نمونه ها مطابق با روش AOAC انجام شد. سپس غلظت سرب و کادمیوم مطابق با روش اسپکترومتری جذب اتمی کوره اندازه گیری شد. برای پردازش آماری نتایج نیز از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

یافته ها

نتایج نشان داد که با توجه به استاندارد ملی ایران و معیارهای بین المللی (Codex)، میانگین غلظت سرب (1/15 میلی گرم در کیلوگرم) و کادمیوم (0/25>کادمیوم، میلی گرم در کیلوگرم) در نمونه های هر 6 کشتارگاه طیور شهر شیراز در محدوده طبیعی قرار دارد و در هیچ یک از نمونه های مورد مطالعه بیشتر از حد مجاز نبود.

نتیجه گیری

با توجه به اثرات مخرب فلزات سنگین بر سلامت دام و انسان، پایش مستمر آلودگی به این فلزات در آلایشات دامی و خوراک دام و طیور توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
631 تا 640
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515612 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!