بررسی تاثیر حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات بافت کبد و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی نر بالغ تیمار شده با تیواستامید

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

اخیرا مشخص شده است که ویتامین دی نه تنها در متابولیسم کلسیم شرکت می‏کند بلکه دارای ویژگیهای آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی نیز می‏باشد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تاثیر حفاظتی ویتامین D3 بر تغییرات بافت کبد، ترانس آمینازهای کبدی و برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون در موشهای صحرایی نر بالغ تیمار شده با تیواستامید انجام گرفت.

مواد و روش ها

48 موش صحرایی نر بالغ از نژاد ویستار به 6 گروه 8تایی گروه‏ بندی شدند. گروه کنترل هیچگونه تیماری دریافت نکرد اما گروه شم 0/2 میلی‏لیتر آب مقطر بعنوان حلال دارو، گروه تجربی 1 IU/kg 1000 ویتامین D3 ، گروه تجربی 2 mg/kg 50 تیواستامید، گروه تجربی 3 IU/kg 500 ویتامین D3  و mg/kg 50 تیواستامید، گروه تجربی 4 IU/kg 1000 ویتامین D3  و mg/kg 50 تیواستامید بصورت گاواژ دهانی به مدت 25 روز دریافت نمودند. در انتهای مطالعه وزن بدن، وزن کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی (ALT،AST و GGT) و پارامترهای بیوشیمیایی خون (ALP، پروتیین تام و آلبومین) اندازه ‏گیری شدند. همچنین، بافته ای کبدی مورد بررسی هیستوپاتولوژیک قرار گرفتند.

یافته ‏ها: 

تیواستامید تغییر معناداری در وزن کبد و سطح سرمی ALP ایجاد نکرد اما موجب تغییرات معنادار در وزن بدن، سطوح سرمی ALT، AST، GGT، آلبومین و پروتیین تام در گروه ‏های تجربی 2، 3 و 4 گردید با این حال در گروه ‏های تجربی 3 و 4 درجاتی از بهبودی در وزن بدن و سطوح سرمی بصورت وابسته به دوز مشاهده گردید. در گروه تجربی 2 نکروز و تخریب شدید بافت کبدی مشاهده گردید اما در گروه ‏های تجربی 3 و 4 بهبود در نکروز و آسیب سلولی بصورت وابسته به دوز مشاهده گردید.

نتیجه‏ گیری: 

ویتامین D3 در دوز حداکثر (IU/kg 1000) دارای اثرات حفاظتی بر بافت کبد است و موجب بهبود بافت کبد، سطوح سرمی ترانس آمینازهای کبدی و پارامترهای بیوشیمیایی خون و در موشهای تیمار شده با تیواستامید می‏شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
560 تا 569
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515616 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!