تحلیل کتاب های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس بازنمایی مولفه های ماهیت علم با کاربست معادلات آنتروپی شانون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر تحلیل کتاب های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس بازنمایی مولفه‏های ماهیت علم بود. روش پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا بود. جامعه آماری پژوهش شامل کتاب‏های درسی علوم تجربی پایه های ششگانه دوره ابتدایی در سال 1400، روش نمونه گیری تصادفی ساده و حجم جامعه با نمونه برابر بود. ابزار گرد‏آوری داده‏ها چک‏لیست تحلیل محتوای استاندارد (برگرفته از Phillips et al., 2015) بود. واحد تحلیل شامل جملات و پاراگراف‏ها، سوالات، شکل‏ها، جداول، نظرات حاشیه‏ای یا تعاریف و مراحل مختلف فعالیت آزمایشگاهی یا عملی بود. پایایی ابزار از طریق محاسبه شاخص هولستی 82/0 برآورد شد. تحلیل داده‏ها با استفاده از شیوه جبرانی پردازش داده های فراوانی، یعنی آنتروپی شانون انجام گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین توجه کتاب‏های درسی علوم دوره ابتدایی مربوط به مولفه علم به‏عنوان شیوه پژوهش و کمترین میزان توجه کتاب‏های درسی علوم دوره ابتدایی مربوط به مولفه‏ علم به‏عنوان تعامل میان علوم، فناوری و جامعه بود‏. نتایج همچنین نشان داد که نسبت متوازنی در توزیع مولفه‏ها در کتاب‏های درسی علوم رعایت نشده است. نتیجه کلی پژوهش حاکی از آن بود که چگونگی توزیع مولفه های ماهیت علم در کتاب های درسی علوم دوره ابتدایی بر اساس یافته های این پژوهش نیازمند بازنگری است.
زبان:
فارسی
صفحات:
181 تا 194
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515718 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!