عنوان: رابطه دانش، نگرش و مهارت والدین در مقابله با بیماری کووید-19 با سلامت روان کودکان پیش دبستانی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

دوران کودکی از مهم ترین مراحل زندگی است که شخصیت فرد در این دوران پایه ریزی می گردد. سلامت روان یکی از جنبه های مهم دوران حساس کودکی می باشد. این مطالعه به منظور رابطه دانش، نگرش و مهارت والدین در مقابله با بیماری کووید-19 با سلامت روان کودکان 6 سال شهر تهران در سال 1401 بررسی شده است. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر سلامت روان، هدف پژوهش است.

روش پژوهش: 

این پژوهش یک مطالعه، مقطعی از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دختران و پسران 6 سال شهر تهران که پیش دبستانی را در سال 1401 گذرانیده اند. نمونه گیری در این پژوهش به صورت در دسترس انجام شد و والدین کودکان پیش دبستانی در مطالعه شرکت کردند. جهت جمع آوری داه ها از پرسش نامه های ویژگی های دموگرافیک شامل عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی، پرسش نامه سلامت روان کانرز فرم والدین، دانش، نگرش و مهارت محقق ساخته استفاده شد. داده ها با استفاده از رگرسیون، آمار توصیفی و نرم افزار آماری 23spss  تحلیل شدند.

یافته ها: 

نتایج بدست آمده نشان داد که بین " نگرش والدین در مقابله با بیماری کووید19" و متغییر وابسته "مشکلات رفتاری کودکان" رابطه معنادار مشاهده شد. در این میان بین "دانش و مهارت والدین در مقابله با بیماری کووید 19" و متغییر "سلامت روان کودکان" رابطه معناداری نشان نداد.

نتیجه گیری

آنچه مهم است نگاه دقیق به رفتارهای کودک درون بافت خانواده و در تعامل با والدین است.  یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تنها متغییر نگرش والدین بر سلامت روان کودکان تاثیر گذار بوده است. بر این اساس در کنار شناسایی عوامل مرتبط با والدین در وهله نخست، اتخاذ تدابیر اصلاحی بر حفظ سلامت روان کودکان باید در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
109 تا 132
لینک کوتاه:
magiran.com/p2515894 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!