ارائه الگوی چالش های پیاده سازی اقتصاد مدور در صنایع آلاینده:رویکرد فراترکیب و دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه ای فازی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پژوهش حاضر به دنبال ارایه الگویی نوین از روابط بین چالش های پیاده سازی اقتصاد مدور در صنایع آلاینده است. این پژوهش از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی-توسعه ای و نظر نوع تحقیق، ترکیبی (آمیخته اکتشافی) قلمداد می شود. صنعت شیشه سازی یزد به عنوان یکی از صنایع آلاینده کشور انتخاب و از 10 خبره این صنعت که به صورت هدفمند انتخاب شدند، نظرخواهی شد. در بخش کیفی تحقیق، جهت شناسایی چالش ها و دسته بندی آنها از رویکرد فراترکیب و در بخش کمی جهت ارایه الگوی روابط بین این چالش ها و اولویت بندی آنها از روش ترکیبی دیمتل-فرآیند تحلیل شبکه ای فازی استفاده شد. یافته های بخش کیفی شامل شناسایی 27 چالش در 6 بعد چالش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، مدیریتی، سازمانی، زیرساختی و فناوری، بازار و طراحی بود. در بخش کمی، یافته ها نشان داد که چالش های اقتصادی تاثیرگذارترین و چالش های بازار و طراحی تاثیرپذیرترین چالش ها در پیاده سازی اقتصاد مدور محسوب می شوند. همچنین، چالش های سازمانی تعامل بیشتری با سایر چالش ها دارد. در تحلیلی کامل تر، چالش های عدم اطمینان در مورد بازار (به عنوان مثال، رکود اقتصادی)، وجود ذهنیت خطی در مدیران و عدم تفکر سیستمی و مدور و چالش تقاضای کم مشتریان برای محصولات بازیافتی مهمترین چالش های موجود در پیاده سازی اقتصاد مدور در صنایع آلاینده همانند صنعت شیشه سازی محسوب می شود. درنهایت، میزان تاثیرپذیری و تاثیرگذاری هر یک از چالش ها با یکدیگر شناسایی گردید که می تواند به عنوان نقشه راهی جهت استفاده مدیران و کارشناسان در جهت کاربست اقتصاد مدور در صنایع آلاینده کشور قرار گیرد.
زبان:
فارسی
صفحات:
147 تا 184
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516036 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!