تاثیر کار با ابزار آموزشی و سنجش عملکردی اریگامی بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر کلاس چهارم ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از مهم ترین نیاز و سرمایه های هر انسانی در طول حیات خود، داشتن عزت نفس و خلاقیت است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر آموزش با ابزار سنجش عملکردی اریگامی بر خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان دختر پایه چهارم مقطع ابتدایی ناحیه 2 شهر یزد پرداخته است. این پژوهش یک مطالعه تحلیل واریانس شامل دو مرحله پیش-آزمون و پس-آزمون و در دو گروه آزمایش و گواه است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه چهارم منطقه 2 شهر یزد است که نمونه ای به اندازه 30 نفر از داوطلبان واجد شرایط به روش نمونه گیری تصادفی ساده بدون جای گذاری انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه با در نظر گرفتن شرایط همگنی بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی آن ها انتخاب گردیده است. از پرسشنامه تورنس فرم ب (1981) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) به عنوان ابزارهای پژوهش انتخاب شده است. آزمون فرض مدل تحلیل کوواریانس با حداکثر سطح معنی داری 05/0 و با نسخه 22 نرم افزار SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون تحلیل کوواریانس نشان می دهد تاثیرات آموزش اریگامی میزان خلاقیت (011/0=P) و عزت نفس (001/0 <p) به طور معنادار افزایش یافته است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، آموزش اریگامی باعث افزایش در میانگین خلاقیت و عزت نفس دانش آموزان در پاسخ گویی به سوالات آزمون های خلاقیت و عزت نفس و افزایش عملکرد دانش آموزان می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516087 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!