راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوز سامانه های نوین آبیاری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مشکلات زیادی در مسیر اجرای سامانه های نوین آبیاری با یارانه دولتی مشاهده می شود که صدور مجوز نیز از این قاعده مستثنی نیست. از این رو، هدف اصلی این تحقیق، شناسایی راهکارهای بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای اجرای سامانه های نوین آبیاری است. جامعه آماری تحقیق شامل متقاضیانی بود که طی سال های 1400-1398در پنج استان منتخب همدان، فارس، زنجان، خراسان رضوی و کرمانشاه تقاضای خود را ثبت نموده بودند (N1=150) و همچنین کارشناسان صدور مجوز سامانه های نوین آبیاری در استان های منتخب (N2=100). روش این تحقیق گروه کانونی و مصاحبه های عمیق و ساختارمند بود. مطابق نتایج به دست آمده ، مهم ترین مشکلات در فرآیند صدور این مجوز عبارت اند از: عدم انجام کار در بستر سامانه ای مناسب و یکپارچه، یکسان نبودن روند انجام طرح در استان های مختلف، عدم آشنایی و توجیه اولیه کافی متقاضیان از ابتدا، سخت گیری و تاخیر در تعیین تکلیف استعلام ها و وجود برخی مراحل مازاد و قابل حذف طی فرآیند. بر این اساس، مهم ترین راهکارهای پیشنهادی عبارت اند از: انجام کلیه مراحل فرآیند در یک سامانه هوشمند و یکپارچه، ارایه مشاوره به متقاضی در مرحله تشکیل پرونده و توجیه کافی متقاضی با بررسی اسناد و امکانات متقاضی، حذف موارد غیرضروری در فرآیند، پرداخت مبلغ یارانه به صورت پویا، اعمال سیستم نظارت هوشمند همراه با بازخورد فعال برای همه مراحل و همه عاملان در طرح و تعیین بازه زمانی انجام کار برای هریک از اقدامات. وزارت جهاد کشاورزی و جهاد کشاورزی استان ها مهم ترین متولیان درون سامانه ای برای رفع مشکلات مطرح شده معرفی شدند و متولیان بیرونی هم عمدتا سازمان برنامه وبودجه، بانک ها و نظام مهندسی کشاورزی می باشند

زبان:
فارسی
صفحات:
329 تا 341
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516116 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!