ارزیابی ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین تخلیص شده از روده ماهی کیلکای معمولی (Clupeonella cultriventris caspia)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این تحقیق، ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین تخلیص شده از روده ماهی کیلکای معمولی(Clupeonella cultriventris caspia) شامل دما و pH بهینه، دما و pH پایداری، اثر بازدارنده های آنزیمی، یون های فلزی، سورفاکتانت ها و عوامل اکسیدکننده مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد دما و pH بهینه آنزیم تریپسین به ترتیب °C60 و 8 و پایداری دمایی و pH آن به ترتیب تا °C50 و 10-7 تعیین گردید. بازدارنده های SBTI و TLCK، به عنوان دو بازدارنده اختصاصی آنزیم تریپسین، اثر مهارکنندگی کاملی بر فعالیت آنزیم تریپسین داشتند (05/0>P). یون هایCa2+ وMg2+ سبب افزایش معنی دار و یون هایCu2+،Ba2+،Co2+،Zn2+،Fe2+ وAl3+ باعث کاهش معنی دار فعالیت آنزیم تریپسین گردیدند (05/0>P). یون هایK+ و Na+اثر معنی داری بر فعالیت آنزیم تریپسین نشان ندادند (05/0>p). فعالیت آنزیم تریپسین در حضور سورفاکتانت های ساپونین و سدیم کولات افزایش معنی دار (05/0>P) و در حضور سدیم دودسیل سولفات و عوامل اکسیدکننده (سدیم پربورات و پراکسید هیدروژن) کاهش معنی داری (05/0>P) را نشان داد. ویژگی های بیوشیمیایی آنزیم تریپسین نشان داد که این آنزیم می تواند در آینده برای استفاده در صنایع مخلتف مدنظر قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
41 تا 56
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516373 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!