مطالعه ماکروبنتوزهای چشمه حاجتی واقع در شهرستان کازرون، غرب استان فارس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

به منظور تشخیص ترکیب، پراکندگی و فراوانی فون بی مهرگان ماکروبنتوز چشمه حاجتی واقع در کازرون، جنوب غرب فارس، نمونه برداری از اسفند 1396 تا بهمن 1397 انجام شد.

مواد و روش ها: 

نمونه ها از پنج ایستگاه مختلف در حاشیه رودخانه جمع آوری شد. سه شاخه از بی مهرگان ماکروبنتتیک در رودخانه شناسایی گردید.

یافته ‏ها: 

نمونه های جداسازی شده شامل بندپایان از هشت جنس شیرونوموس، تیپولا، ادونتومیا (دوبالان)، اپیتکا (ادوناتا)، سنتروپتلیوم (افمروپترا)، هیدروبیوس و هیدروکارا (کلیوپترا)؛ کرم های حلقوی با یک جنس انسیناییس (هاپلوتکسیدا) و نرم تنان با یک جنس ملانوپسیس (سوربیوکونکا) بودند. بندپایان با 65/6 درصد  بیشترین درصد فراوانی ماکروبنتوز های بی مهره بودند در حالی که کرم های حلقوی کمترین فراوانی را با 6/4 درصد را داشتند. فراوانی نرم تنان 28 درصد بود. همچنین فراوانی و تنوع بندپایان بیشتر از نرم تنان و کرم های حلقوی بود.

نتیجه گیری: 

آنالیز واریانس یک طرفه نشان داد که بین نمونه های جمع آوری شده و فصول رابطه معنی داری وجود دارد (0/05>P) در حالی که بین نمونه های جمع آوری شده و ایستگاه ها چنین رابطه ای وجود نداشت (0/05<P).

زبان:
انگلیسی
صفحات:
459 تا 466
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516685 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!