بررسی آلودگی فلزات سنگین شیر خام با طیف سنجی نوری جذب اتمی در شهرستان مرودشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

امروزه شیر گاو یکی از مهمترین و پرمصرف ترین شیرهای حیوانی مورد تغذیه توسط انسان و یک منبع منحصر فرد از مواد غذایی برای تمام سنین است. آلودگی شیر به فلزات سنگین مانند سرب، جیوه و کادمیوم یک خطر برای انسان به شمار می آید. مسمومیت با فلزات سنگین موجب اثرات نامطلوبی بر روی انسان می شود که در دوران کودکی بسیار شایعتر است. این مطالعه به منظور بررسی سطح سرب، جیوه و کادمیوم در شیرخام  شهرستان مرودشت انجام گرفت.

مواد و روش‏ها: 

در این مطالعه تعداد 30 نمونه شیرخام گاو از مراکز جمع آوری شیر شهرستان مرودشت جمع آوری و از نظر باقیمانده فلزات سنگین سرب، جیوه و کادمیوم با استفاده از روش طیف سنجی نوری جذب اتمی  مورد آزمایش قرار گرفتند.

یافته‏ ها:

 مشخص شد که میانگین سطح سرب برابر با 0/01217 و برای کادمیوم 0/01340  و جیوه 0/005 در نمونه ها بود که با توجه به حد استاندارد فلزات سرب، جیوه و کادمیوم شیر در کدکس، نشان دهنده آن است که میانگین غلظت تجمع یافته فلزات سرب در تمامی نمونه ها در حد مجاز بوده اما میانگین غلظت فلز کادمیوم و جیوه بیانگر تجاوز غلظت میانگین از حد مجاز می باشد.

نتیجه گیری

اندازه گیری نمونه ها نشان داد که سطح سرب کمتر و سطح جیوه و کادمیوم بیشتر از حد استاندارد جهانی بوده بنابراین با هدف افزایش میزان سلامت و ایمنی غذایی برای مصرف کنندگان، در نظر گرفتن نظارتهای بیشتر از جمله نظارت بر خوراک مصرفی دام های شهرستان، آب مصرفی، محل کشت علوفه و کنترل آلاینده های منتشر شده از مراکز صنعتی مجاور دامداری ها توصیه می شود.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
473 تا 482
لینک کوتاه:
magiran.com/p2516687 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!