تاثیر قارچ های Serendipita indica و Rhizophagus irregularis بر رشد و وضعیت تغذیه ای کاهو تحت تنش کروم در سیستم آبکشت

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

کروم (Cr+6) یکی از فلزات سنگین است که می تواند فرآیندهای فیزیولوژیک را در گیاهان مختل کند. یکی از راه کارها برای تعدیل تنش فلزات سنگین، همزیستی ریشه گیاهان با قارچ های همزیست است. بنابراین به منظور بررسی تاثیر کروم و قارچ همزیست بر صفات رشدی و فیزیولوژیک کاهوبرگ قرمز (Lactuca sativa L. cv. Little Gem)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در چهار تکرار به صورت سیستم آبکشت اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل عنصر سنگین کروم در سه سطح صفر، 3 و 15 میلی گرم در لیتر و قارچ های همزیست در چهار سطح شاهد، قارچ میکوریز Rhizophagus irregularis و قارچ Serendipita indica و ترکیب دو قارچ بود. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت کروم در محلول غذایی، کلونیزاسیون قارچ با ریشه، وزن تازه برگ و ریشه، محتوای کلروفیل کل، طول ریشه، مقدار نیتروژن، فسفر و پتاسیم به طور معنی داری کاهش یافت. اما افزایش غلظت کروم در محلول غذایی موجب افزایش محتوای آنتوسیانین، کربوهیدرات های محلول و مالون دی آلدیید شد. همزیستی قارچ های S.indica و R. irregularis با گیاهان تحت تنش کروم باعث افزایش معنی دار محتوای کلروفیل کل، نیتروژن، فسفر و پتاسیم در مقایسه با گیاهان رشد یافته در تیمار کروم تنها و بدون قارچ های همزیست شد. نتایج نشان داد که کاربرد قارچ های S. indica و R. irregularis در شرایط سمیت کروم منجر به بهبود رشد و صفات فیزیولوژیک و کاهش مقدار کروم در برگ کاهو شده و سبب تعدیل سمیت کروم شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 90
لینک کوتاه:
magiran.com/p2517062 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!