تلفیق سن شکارگر Deraeocoris lutescens با برخی آفت کش های رایج و مواد شیمیایی مشتق شده از گیاهان جهت مدیریت Aphis fabae

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
شته سیاه باقلا Aphis fabae Scopoli یکی از مهمترین آفات محصولات زراعی در سرتاسر جهان است. سن شکارگر Deraeocoris lutescens (Schilling) (Hemiptera: Miridae)، جایگاه ممتازی در کنترل بیولوژیکی شته هایی از قبیل شته سیاه باقلا دارد. روش دیگر برای کنترل شته ها استفاده از حشره کش ها و مواد شیمیایی مشتق شده از گیاهان است. در دهه های اخیر در جوامع رو به رشد، گرایش به مصرف هر چه کمتر سموم شیمیایی و استفاده از مشتقات گیاهی به عنوان جایگزین سموم مصنوعی بوده است. مدیریت تلفیقی آفات (IPM)  یک رویکرد بر اساس زیست بوم برای تولید و حفاظت محصول است که ترکیبی از استراتژی های مختلف مدیریت و شیوه ها برای رشد محصولات سالم با به حداقل رساندن استفاده از آفت کش ها است. در این پژوهش، تلفیق Deraeocoris lutescens (سنین پورگی اول و پنجم) با عصاره های گیاهی اسپند (Peganum harmala) و زیتون تلخ (Melia azedarach) و دو آفتکش تجاری (پیریمیکارب و آبامکتین) برای کنترل شته سیاه باقلا (1-2 و 5-6 روزه) بررسی شده است. و همچنین اثرات ترکیبات اخیر روی دشمن طبیعی مورد مطالعه قرار گرفته است. از میان تیمارهای مختلف، تیمار تلفیق پوره سن پنجم دشمن طبیعی با عصاره ی Peganum harmala، روی شته های (1-2 روزه) بیشترین میزان مرگ و میر را داشت (60/0±33/95 درصد). همچنین  تیمار تلفیق پوره سن پنجم دشمن طبیعی با پیریمیکارب، بیشترین اثر را در کنترل شته های (5-6 روزه) دارا بود (71/0±00/94 درصد).
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2517254 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!