تاریخچه رسوبگذاری - دیاژنزی توالی های پالئوسن - میوسن (سازندهای جهرم و آسماری) در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
برای تفسیر تاریخچه رسوبگذاری و دیاژنزی توالیهای پالیوسن - میوسن، سازندهای جهرم و آسماری در دو چاه از میدان نرگسی در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول مورد مطالعه قرار گرفتند. بر اساس مطالعه 270 متر مغزه حفاری و 495 عدد مقطع نازک،در مجموع 14 رخساره میکروسکوپی مختلف شناسایی شد که در چهار مجموعه رخساره ای دریای باز، سد، لاگون و پهنه جزر و مدی قرار میگیرند. ریزرخساره های سازند آسماری مربوط به بخشهای کم عمق حوضه بوده و شامل محیط های جزر و مدی و لاگون میباشند. ریزرخساره های سازند جهرم معرف بخشهای عمیق مانند رمپ میانی و دریای باز میباشند و رخساره های پرانرژی محیط سد به وفور در این سازند مشاهده شده و به میزان کمتر دارای رخساره های لاگونی نیز میباشد. با توجه به ویژگی های رخساره های میکروسکوپی فوق، یک رمپ کربناته کم عمق با شیب ملایم به عنوان محیط رسوبگذاری سازندهای مزبور در میدان نرگسی پیشنهاد می شود که سازند آسماری در بخشهای کم عمق تر این رمپ نهشته شده است. بر اساس شواهد پتروگرافی، توالی پاراژنزی سازندهای جهرم و آسماری در چهار محیط دریایی، جوی، تدفینی و بالاآمدگی تفسیر و طی سه مرحله ایوژنز، مزوژنز و تلوژنز، رسوبات را تحت تاثیر قرار داده اند. فرآیندهای دیاژنزی غالب در این سازندها شامل دولومیتی شدن، سیمانی شدن، انیدریتی شدن، میکرایتی شدن، نوشکلی، فشردگی، انحلال و شکستگی میباشند. فرایندهای دولومیتی شدن و انیدریتی شدن در سراسر سازند آسماری مشاهده شده و در سازند جهرم شدت کمتری دارند. سیمان های سازند آسماری اغلب دولومیتی و انیدریتی بوده و سیمان های سازند جهرم اغلب کلسیتی هستند.
زبان:
فارسی
صفحات:
26 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2517261 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!