اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف نوشیدنی های شیرین شده در دانش آموزان ابتدایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مصرف نوشیدنی های شیرین شده در بین دانش آموزان دوره ابتدایی روز به روز در حال افزایش می باشد. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده بر مصرف نوشیدنی های شیرین شده در دانش آموزان ابتدایی انجام شد. 

روش بررسی

این مطالعه کارآزمایی آموزشی بر روی 155 نفر (75 نفرگروه آزمون و 80 نفرگروه کنترل) از دانش آموزان دوره ابتدایی شهر اراک انجام شد. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده جمع آوری شد. سپس پویش آموزشی طی یک ماه شامل رویدادهای بازی، نمایش، نمایشگاه نوشیدنی های سالم، مسابقه نقاشی با حضور والدین و معلمین و همچنین جلسه آموزش مخصوص والدین برای گروه آزمون انجام شد. برای گروه کنترل برنامه های آموزشی معمول اجرا شد.

یافته ها

میانگین سنی دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه 0/93±10/73 سال و میزان مصرف نوشیدنی شیرین آنها 2/44±3/75 لیوان در روز بود. سه ماه بعد از مداخله آموزشی دانش آموزان و همچنین مادران آنها در هر دو گروه آزمون و کنترل به طور معنی داری نوشیدنی شیرین شده کمتری نسبت به قبل از مداخله مصرف کردند، اما این کاهش مصرف درگروه آزمون به طور معنی داری بیشتر از گروه کنترل بود (0/001>p). بعد از مداخله، درگروه آزمون میانگین نمره نگرش، هنجارذهنی، کنترل رفتاری درک شده و قصد کاهش مصرف نوشیدنی شیرین به طور معنی داری افزایش یافت (0/001>p) اما درگروه کنترل تفاوت معنی داری مشاهده نشد.  

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این مطالعه طراحی و اجرای پویش آموزشی بر مبنای تیوری رفتار برنامه ریزی شده در مدارس می-تواند سبب کاهش مصرف نوشیدنی های شیرین شده در دانش آموزان و مادران آنها شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
372 تا 384
لینک کوتاه:
magiran.com/p2517332 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!