طراحی سامانه مهار تولید ماسه به کمک آنالیز توزیع اندازه ذرات در دو مخزن نفتی جنوب غربی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تولید ماسه از چاه های نفت و گاز، پدیده ای است که برداشت از بسیاری از میادین هیدروکربوری را با چالش جدی مواجه می کند. از این رو، شیوه های آزمایشگاهی گوناگونی برای طراحی دقیق تر سامانه ها و روش های کنترل تولید ماسه درون چاه یا مخزن توسعه یافته اند. معمولا برای طراحی بسترهای متخلخل کنترل تولید ماسه، ابتدا مغزه هایی از درون چاه تهیه می شود، سپس توزیع اندازه ذرات به کمک دستگاه الک تر و دانه بندی لیزری تعیین می شود. بستر ماسه ای باید به گونه ای طراحی شود که با دانه بندی سازند مطابقت داشته باشد. هر چند محدودیت های عملیاتی و اقتصادی باعث می شود که با استفاده از چند نمونه آنالیز توزیع اندازه ذرات ماسه، محدوده اندازه دانه بندی ذرات ماسه برای استفاده در تحقیقات آزمایشگاهی آتی با هدف تعیین پارامترهای تاثیرگذار بررسی شود. در این مقاله، نمونه های مغزه از 18 حلقه چاه مورد مطالعه قرار گرفته اند. توزیع اندازه ذرات ماسه در این نمونه ها مورد تحلیل دقیق آماری قرار گرفته است. از میان 18 نمونه مورد بحث تعداد 4 نمونه جورشدگی خوب متوسط و 5 نمونه جورشدگی متوسط و 7 نمونه جورشدگی بد و 2 نمونه جورشدگی بسیار بد داشته اند. مقدار متوسط ضریب یکنواختی ذرات ماسه در نمونه ها معادل 568/2 تعیین شد که بیانگر یکنواختی ماسه های آنالیز شده است. برای تخمین اندازه روزنه توری و به کارگیری آن در کوپن دستگاه نگهداشت ماسه میزان اندازه کمینه و بیشینه حدود 614/0 تا 2495/1 میلی متر تعیین شد. نتایج این پژوهش ممکن است در طراحی و انتخاب سامانه های کنترل تولید ماسه استفاده شود.
زبان:
فارسی
صفحات:
39 تا 57
لینک کوتاه:
magiran.com/p2517480 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!