بررسی عوامل مرتبط با مهاجرت بیماران از استان سیستان و بلوچستان به شهر مشهد جهت دریافت خدمات درمانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

عوامل متعددی منجر به مهاجرت بیماران به سایر شهرهای دارای مراکز درمانی بزرگ و با کیفیت بالاتر، جهت دریافت خدمات تشخیصی و درمانی می گردد. هدف این مطالعه یافتن علل مهاجرت بیماران از استان سیستان و بلوچستان به شهر مشهد بود.

مواد و روش کار

مطالعه حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی-تحلیلی در سال 1399 انجام گردید. تعداد کل بیماران استان سیستان و بلوچستان که در بیمارستان های دولتی شهر مشهد بستری بودند 2063 نفر بود. تعداد نمونه جهت ورود به مطالعه با کمک فرمول کوکران، 350 نفر برآورد شد. جهت جمع آوری داده های مرتبط با فراوانی و عوامل دموگرافیک بیماران مهاجرت کننده از چک لیست استاندارد استفاده گردید. همچنین با استفاده از پرسشنامه استاندارد 37 سیوالی داده های مرتبط با مهاجرت بیماران در پنج بعد (ویژگی های بیمارستان، کارکنان، خدمات ارایه شده، امکانات و تسهیلات و ویژگی های شخصی) جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss23 و آزمونهای آماری T-test, One-way ANOVA, Mann-Whitney تحلیل شدند.

یافته ها: 

بیشترین بیماری در بین مهاجرین بیماری های اطفال با 35 درصد بود. مهمترین عوامل مهاجرت از دید بیماران مربوط به کیفیت خدمات ارایه شده با میانگین (0/29±)4/7 و عوامل مرتبط با کارکنان با میانگین (0/45±) 4/2 بود.

نتیجه گیری:

 مهمترین عوامل مهاجرت بیماران به بیمارستان های کلانشهر مشهد، کیفیت ارایه خدمات درمانی و کارکنان بیمارستان هستند. توجه به ارتقا کیفیت خدمات درمانی و ایجاد انگیزه و تعهد در کارکنان بیمارستان و روحیه احترام به بیماران می تواند از مهاجرت های بی مورد بیماران به دیگر مناطق جلوگیری کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
615 تا 626
لینک کوتاه:
magiran.com/p2518352 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!