بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری سطح گروه پایه بر آبشستگی موضعی در حضور گودال برداشت مصالح رودخانه ای

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
آبشستگی اطراف پایه های پل در اثر برداشت مصالح رودخانه ای یکی از عوامل خرابی پل ها می باشد. لذا این پژوهش بصورت آزمایشگاهی به بررسی آبشستگی اطراف گروه پایه های پل در حضور گودال برداشت مصالح در دبی 15 و 45 لیتر بر ثانیه و عدد فرود 0.1 و 0.5 پرداخته است. سپس برای نخستین بار در این پژوهش سطح پایه ها با استفاده از زبری شن با قطر متوسط 1 سانتی متر جهت کاهش آبشستگی مسلح گردید. نتایج حاصل از مقایسه عمق آبشستگی گروه پایه های مسلح با صاف نشان داد که اعمال زبری سبب کاهش 100 درصدی عمق آبشستگی در دبی 45 لیتر بر ثانیه و عدد فرود 0.1 گردید. پس از آن حداکثر کاهش عمق آبشستگی در سایر آزمایش ها مربوط به دبی 15 لیتر بر ثانیه و عدد فرود 0.10 با 64.29 درصد کاهش بود. همچنین نتایج این بخش نشان داد که اعمال زبری شن بر سطح پایه ها سبب کاهش نرخ تغییرات عمق آبشستگی و افزایش زمان تعادل گردید. نتایج توسعه زمانی عمق آبشستگی گروه پایه ها نشان داد که در مدل پایه صاف عمق آبشستگی در اثر افزایش عدد فرود و دبی جریان افزایش یافت لیکن در پایه مسلح عمق آبشستگی با افزایش عدد فرود افزایش یافته و با افزایش دبی افزایش نیافت. بررسی وسعت آبشستگی اطراف پایه ها نشان داد که وسعت آبشستگی اطراف پایه ها با افزایش عدد فرود افزایش یافته و با افزایش دبی کاهش یافت. نتایج حاصل از این پژوهش و مقایسه آن با پژوهش های دیگر بیانگر مناسب بودن اعمال زبری شن در سطح پایه ها جهت کاهش آبشستگی بود.
زبان:
فارسی
صفحات:
32 تا 46
لینک کوتاه:
magiran.com/p2518491 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!