مدل سازی پراکنش رویشگاه گونه گیاهی Agropyron intermedium با روش آنتروپی حداکثر (مطالعه موردی: مراتع طالقان میانی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

اهداف اصلی این پژوهش تهیه نقشه پیش بینی رویشگاه بالقوه گونه Agropyron intermedium، با استفاده از مدل Maxent، یافتن عوامل مهم تاثیرگذار در استقرار و توزیع این گونه و گرایش ترجیحی گونه مورد نظر نسبت به عوامل محیطی بوده است. برای این منظور، اطلاعات وضعیت سایت شامل توپوگرافی، آب و هوا، زمین شناسی و خاک، تصاویر ماهواره ای، مدل ارتفاع دیجیتال(DEM) ، نقشه زمین شناسی و داده های اقلیمی (از ایستگاه های مرتبط) تهیه شدند. بعد از این مرحله، نمونه برداری از خاک و پوشش گیاهی انجام شد و نمونه های خاک به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه نمونه های خاک شامل آهک، ماده آلی، بافت خاک، اسیدیته، هدایت الکتریکی و درصد سنگ و سنگریزه اندازه گیری شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه نقشه متغیرهای محیطی از روش های زمین آمار و برای ارایه نقشه پیش بینی از مدل Maxent استفاده شد. مقدار ضریب کاپا حاکی از آن است که مدل Maxent رویشگاه گونه A. intermedium را در سطح بسیارخوب (85/0=kappa) پیش بینی کرده است. همچنین دقت طبقه بندی نقشه های زیستگاه پیش بینی شده در مدل Maxent با توجه به تحلیل منطقه زیر منحنی (771/0= AUC) قابل قبول است. نتایج نشان داد که متغیرهای توپوگرافی و رس خاک در حضور و پراکنش گونه A. intermedium بیشترین تاثیر را دارد و افزایش آهک و هدایتت الکتریکی تاثیر منفی بر حضور این گونه دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
363 تا 376
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519022 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!