طراحی و اعتباردهی الگوی سوت ‏زنی با هدف بالندگی سازمان (مورد مطالعه: سازمان تامین اجتماعی)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف از این پژوهش طراحی و اعتبار الگوی سوت زنی با هدف بالندگی در سازمان تامین اجتماعی بود. این پژوهش از نظر گردآوری داده‏ ها آمیخته با استفاده از داده‏های کیفی و کمی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش همه کارکنان سازمان در بخش‏های بیمه و درمان بودند که تعداد آن‏ها 67188 نفر بود و تعداد نمونه بر اساس جدول مورگان 380 نفر انتخاب شد. روش نمونه ‏گیری در مرحله کیفی به صورت هدفمند مشتمل بر 15 نفر از خبرگان در حوزه مدیریت بود. در بخش کیفی، با استفاده از تکنیک دلفی فازی، اقدام به تبیین ابعاد و مولفه ها و گویه های تحقیق شد. در بخش کمی، با استفاده از مولفه‏ های تبیین شده در بخش کیفی، اقدام به طراحی پرسشنامه و توزیع آن در جامعه مورد نظر شد. پس از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات به دست آمده به وسیله نرم ‏افزارهای SPSS و SmartPLS تحلیل شدند. برای آزمون سوالات تحقیق و مدل سازی، از آزمون‏های استنباطی نظیر معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج بخش کیفی و تحلیل دلفی نشان داد ابعاد سوت زنی شامل ملاحظات اخلاقی، ویژگی فردی، سوت زنی خارجی، سوت زنی رسمی است. همچنین ابعاد بالندگی سازمانی در سازمان تامین اجتماعی شامل سلامت و رفاه، ساختار سازمانی، تضمین پیشرفت، مشارکت با دیگران، گشودگی و شفافیت، پرورش و اختیار، بازخورد، آمادگی تغییر، و اعتماد سازمانی است. نتایج بخش کمی و آزمون معادلات ساختاری نشان داد سوت زنی سازمانی بر بالندگی سازمانی تاثیر معنادار دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
591 تا 616
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519243 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!