تاثیر ساختار و مدیریت تدارکات، شایستگی های حرفه ای کارکنان، و کیفیت خط‎ مشی تدارکات بر اجرای موفقیت آمیز آن در پرتو عوامل تعدیل گر در بانک های دولتی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 پژوهش حاضر به دنبال بررسی عوامل تعدیل گر در اجرای موفقیت آمیز خط مشی تدارکات در بانک های دولتی است.

طرح پژوهش/ روش‎ شناسی/ رویکرد:

 این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزو پژوهش های کمی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارشناسان ناظر بر تدارکات هشت بانک دولتی است که از خط‎مشی های تدارکات عمومی کشور استفاده می کنند، که از میان آن ها 151 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پرسشنامه محقق‎ ساخته نیز پس از سنجش اعتبار و روایی آن میان شرکت کننده ها توزیع شد. برای انتخاب نمونه از نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد.

یافته ها:

 تحلیل مسیر داده‎ها نشان می‎دهد که ساختار مناسب، مدیریت اثربخش، شایستگی حرفه ای کارکنان، و کیفیت قوانین و مقررات بر اجرای موفق خط‎مشی تدارکات اثر مثبت و معناداری دارند. در ضمن، نتایج نشانگر آن است که تدارکات الکترونیک، تلاطم سیاسی و بی‎ثباتی اقتصادی، مناسبات اجتماعی، نظارت برون‎سازمانی، و شدت رقابت روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته را مطابق مدل پژوهش تعدیل می کنند.

ارزش/ اصالت: 

مطالعات بسیاری در مورد اجرای موفق خط‎ مشی انجام شده است، اما چارچوب جامعی در مورد اجرای موفق خط‎ مشی تدارکات وجود ندارد. یافته ‎های پژوهش حاضر عوامل اثرگذار بر اجرای موفقیت ‎آمیز خط‎ مشی تدارکات را در بخش دولتی ایران شناسایی می‎کند که فاقد سابقه نظری در ادبیات پیشین است.

زبان:
فارسی
صفحات:
3 تا 25
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519633 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!