مقایسه اضطراب مرگ و شادکامی پرستاران شاغل در بخش کرونا با پرستاران شاغل در سایر بخش ها در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

 این مطالعه با هدف مقایسه اضطراب مرگ و شادکامی در پرستاران شاغل در بخش کرونا با پرستاران شاغل در سایر بخش ها در مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز در سال 1399 انجام شد.

مواد و روش ها:

 این پژوهش یک مطالعه توصیفی-مقطعی است. نمونه پژوهش 155 نفر از پرستاران شاغل در بخش های کرونا و 155 نفر از پرستاران شاغل در سایر بخش های مراکز آموزشی درمانی شهر شیراز بودند که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و متناسب با تعداد پرستاران در هر مرکز آموزشی درمانی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه سه قسمتی (اطلاعات دموگرافیک، شادکامی آکسفورد، اضطراب مرگ تمپلر) بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS نسخه 26 تجزیه وتحلیل شد. از روش های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد.

یافته ها: 

میانگین نمرات اضطراب مرگ در پرستاران بخش کرونا و سایر بخش ها به ترتیب 3.06 ± 8.34 و 3.38 ± 7.15 بود. بین میانگین نمرات اضطراب مرگ پرستاران در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت (0.05 > p). میانگین نمرات شادکامی در پرستاران بخش کرونا و سایر بخش ها به ترتیب 11.14 ± 39.77 و 10.38 ± 45.43 بود. بین میانگین نمرات شادکامی پرستاران در دو گروه از نظر آماری تفاوت معناداری وجود داشت (0.05 > p). همچنین بین اضطراب مرگ و شادکامی رابطه معکوسی وجود داشت (0.001>p، 0.482-=r).

نتیجه گیری: 

پیشنهاد می شود در موقعیت های بحرانی مانند پاندمی کووید 19، سلامت روانی پرستاران بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
270 تا 279
لینک کوتاه:
magiran.com/p2519908 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!