مطالعه اثرات پرتوتابی گاما بر ویژگی های ایمنولوژیکی و پاتولوژیکی زهر زنبور عسل در مدل حیوانی موش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه و هدف

حساسیت افراد به زهر زنبور متفاوت است و وجود ترکیبات آلرژن در زهر استفاده از آن و تعیین دز بهینه را برای درمان با مشکل روبرو کرده است. این پژوهش با هدف کاهش ترکیبات آلرژن و سنجش کیفیت زهر زنبورعسل فراوری شده با پرتو گاما انجام شد.

مواد و روش ها

برای این منظور ترکیبات زهر خام و پرتوتابی شده با استفاده از دستگاه اسپکتروفتومتری، HPLC و الکتروفورز ژل پلی آکریلامید تعیین شد. برای سنجش پاسخ ایمنی و آسیب شناسی زهر پرتوفراوری شده، 36 سر موش در 6 گروه با 6 تکرار گروه بندی شد. مقدار 1 میلی گرم زهر به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی تزریق و پس از 48 ساعت، خونگیری از قلب انجام شد. جداسازی سرم خون جهت سنجش آنزیم کبدی و اینترلوکین-2 انجام شد. کبد موش ها جدا و در فرمالین 10 درصد تثبیت شد. بافت کبد پس از مراحل قالب گیری با استفاده از دستگاه میکروتوم برش گیری و با رنگ هماتوکسلین-ایوزین رنگ آمیزی شد. داده های آزمایشی در قالب طرح آزمایشی کاملا تصادفی با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شد.

یافته ها

طبق نتایج، مقدار پروتیین حقیقی و مالون دی آلدیید در نمونه های پرتوتابی شده تفاوتی با نمونه شاهد نداشت (0/05>P).  نتایج دنسیتومتری ژل الکتروفورز پروتیین زهر زنبور عسل نشان داد که پرتوتابی با دز 4 و 6 کیلوگری سبب کاهش مقدار فسفولیپاز و هیالورونیداز و افزایش زیرواحدهای پروتیینی کوچک شد (0/05<P). طبق نتایج HPLC نمونه زهر زنبور عسل قبل و بعد از پرتوتابی، ترکیبات زیست فعال زهر زنبورعسل شامل هیستامین، دوپامین و نوراپی نفرین به ترتیب در زمان های 1/692، 2/739 و 1/756 دقیقه تشخیص داده شد. در نمونه زهر پرتوتابی نشده مقدار هیستامین، دوپامین و نوراپی نفرین بر اساس درصدی از سطح زیر منحنی به ترتیب 3/541، 1/640 و 0/343 درصد بود. بعد از پرتوتابی مقدار هیستامین، دوپامین و نوراپی نفرین کاهش یافت. طبق نتایج تست الایزا غلظت اینترلوکین-2 سرم خون در تیمارهای مختلف زهر خام و پرتوتابی شده با دزهای 2، 4 و 6 کیلوگری تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0/05>P). ولی دز 8 کیلوگری سبب کاهش اثرات زهر زنبورعسل در افزایش فعالیت  سلول های لنفوسیت تی کمک کننده شد (0/05<P). نتایج بافت شناسی نشان داد که زهر زنبورعسل پرتوتابی شده با دز 4 و 6 کیلوگری سبب کاهش پرخونی و تورم هپاتوسیت ها شد.

نتیجه گیری

با توجه به نتایج این پژوهش از دز 6 کیلوگری پرتو گاما بدون اثرات منفی بر ویژگی های زهر زنبورعسل می توان برای پرتوتابی زهر زنبور عسل و کاهش ترکیبات آلرژن استفاده کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
122 تا 128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520087 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!