بررسی عناصر فراگفتمانی بازتابی در مصاحبه های دانشجویی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
دودیدگاه متفاوت در مورد مطالعه عناصر فراگفتمانی وجود دارد. این دیدگاه ها عبارتند از: دیدگاه برهم کنشی ودیدگاه بازتابی. مدل بازتابی عناصر فراگفتمانی توسط ماورانن (1993) و ادل (2010) ارایه شد. از انجایی که بیشترین کاربرد عناصر فراگفتمانی بازتابی در متنهای گفتاری است، لذا این مطالعه در نظر دارد عناصر فراگفتمانی بازتابی را در مصاحبه های اکادمیک بررسی کند. به همین منظور، سه مصاحبه انگلیسی از پیکره گفتاری اکادمیک میشیگان انتخاب شدند. این مصاحبه ها بر اساس مدل ارایه شده توسط ادل (2010) که شامل چهار نقش فراگفتمانی بود تحلیل شدند. نقشهای فراگفتمانی مدل ادل (2010) شامل نکات فرا زبانشناسی، ساختار سخن، برچسب های گفتاری، و ارجاع به شنوندگان می شوند. نتایج تحقیق نشان دادند که یک چهارم ضمایر شخصی به کار رفته در مصاحبه ها، نقش فرا گفتمانی بازتابی داشتند. علاوه بر این، از بین ضمایر شخصی، اول شخص مفرد بیشترین کاربرد و اول شخص جمع کمترین نقش فراگفتمانی بارتابی را در مصاحبه های تحلیل شده ایفا کردند. نتایج نشان دادند که هر چهار نقش فراگفتمانی در مصاحبه های تحلیل شده به کار رفته بودند. نتایج این تحقیق می تواند به دانش شرکت کنندگان در مصاحبه های اکادمیکی در زمینه کاربرد عناصر فراگفتمانی بازتابی بیفزاید.
زبان:
انگلیسی
صفحات:
87 تا 99
لینک کوتاه:
magiran.com/p2520194 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!