پیش بینی بی صداقتی تحصیلی از طریق تعهد مذهبی و استرس انتظارات تحصیلی، و آزمون نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف:

 هدف پژوهش پیش بینی بی صداقتی تحصیلی از طریق تعهد مذهبی و استرس انتظارات تحصیلی و نیز آزمون نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی بود.

روش :

روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 315 نفر از دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه شهرستان روانسر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند که با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای و به صورت آنلاین انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های تعهد مذهبی ورثینگتون و همکاران (2003)، استرس انتظارات تحصیلی انگ و هوان (2006)، بی صداقتی تحصیلی مک کابی و تروینییو (1996) و خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان (1999) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که مدل با داده های پژوهش برازش مناسبی دارد. خودکارآمدی تحصیلی با تعهد مذهبی درون فردی رابطه مثبت و با استرس انتظارات تحصیلی و بی صداقتی تحصیلی رابطه منفی داشت. رابطه تعهد مذهبی با بی صداقتی تحصیلی؛ منفی و استرس انتظارات تحصیلی والدین- معلمان با بی صداقتی تحصیلی رابطه مثبت داشت. خودکارآمدی تحصیلی در رابطه تعهد مذهبی و بی صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی جزیی و در رابطه استرس انتظارات تحصیلی و بی صداقتی تحصیلی دارای نقش میانجی کامل بود.

نتیجه گیری

به منظور کنترل بی صداقتی تحصیلی دانش آموزان می بایست تقویت تعهد مذهبی و باورهای خودکارآمدی تحصیلی مورد توجه قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
135 تا 165
لینک کوتاه:
magiran.com/p2521251 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!