تاثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز با تاکید بر نقش استارتاپ ها

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تاثیر پارک های علم و فناوری بر کارآفرینی دا نشجو یا ن دانشگاه تبریز با تاکید بر نقش استارتاپ ها می باشد. این مطا لعه از لحاظ ماهیت، از نوع توصیفی بوده واز لحاظ هدف از نوع مطا لعا ت کاربردی می باشد و از لحاظ گرد آوری داده ها از نو ع مطا لعات پیما یشی است و از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری مورد مطا لعه، تمامی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1399- 1400 می باشد . نمونه ی آماری بر اساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبی 385 نفر تعیین شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش برای گردآوری داده ها، پرسشنامه ی کار آفرینی هاگس و مورگان بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و تی دو نمونه ی مستقل و آنوا استفاده می شود . نتایج نشان داد که بین توسعه ی پارک های علم و فناوری و توسعه ی استارت آپ ها با کار آفرینی دانشجویان دانشگاه تبریز رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزایش پارک های علم و فناوری و استارت آپ ها ، کارآفرینی دانشجویان نیز افزایش می یابد .همچنین میزان کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه تبریز براساس جنسیت و رشته ی تحصیلی متفاوت بود .یعنی میزان کارآفرینی پسران از دختران بیشتر بود. و همچنین میزان کارآفرینی در رشته های علوم کامپیوتر و IT و رشته های مکانیک ، رشته ی فیزیک ، شیمی ، رشته ی برق و الکترونیک نسبت به سایر رشته ها بیشتر بود.

زبان:
فارسی
صفحات:
114 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2521362 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!