سنتز گرافن اکساید مغناطیسی دندریمری شده توسط پلیمریزاسیون رادیکالی به عنوان جاذب برای حذف رنگ از محلول های آبی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
تخلیه پساب حاوی رنگ ها از صنایع مربوطه باعث ایجاد نگرانی جهانی شده است، بنابراین حذف رنگ ها از محلول آبی بسیار مهم و ضروری است. در این پژوهش، اکسید گرافن مغناطیسی با روش هم رسوبی تهیه شد و سپس با اتیلن دی آمین اصلاح شد تا گروه آمین روی سطح تولید شود که بیشتر با مرکاپتو استیک اسید واکنش داده شد تا نانوصفحات MGO قابل پلیمریزاسیون فراهم شود. پس از آن، آلیل آمین بر روی نانوصفحات پیوند زده شد و با متاکریلات نوع مایکل واکنش داده شد تا گروه های متیل استر تولید شود. در نهایت، آمیداسیون گروه های متیل استر انتهایی با کیتوزان منجر به تشکیل گلیکودندریمر شد. ویژگی های جاذب سنتز شده با استفاده ازXRD ، FTIR، BET، FESEM و TEM بررسی شد. نتایج نشان داد که pH برابر 5، دمایC° 40، غلظت اولیه mg/mL 600 و زمان تماس min10، به عنوان مقدار مطلوب برای حذف رنگ مالاشیت سبز با نانوجاذب به دست آمد که حداکثر ظرفیت جذب مالاشیت سبز µg/mg 97/452 محاسبه شد. ضریب تعیین بیش از 9947/0 =R2 برای مدل فروندلیچ تایید می کند که این مدل برای برازش داده های آزمایشگاهی مناسب است. با توجه به مدل تمکین گرمای جذب برای رنگ مالاشیت سبز j/mol 1447/8=B بود و نشان دهنده آن بود که روند جذب رنگ با نانوجاذب از نوع فیزیکی است. با توجه به بررسی نتایج حاصل از برازش مدل های سینتیک جذب رنگ توسط نانوجاذب نشان داد که مدل هو و مک کی با ضریب تعیین بیش از 9994/0=R2 نسبت به سایر مدل های دیگر مطابقت بهتری با داده های آزمایش دارد. با توجه به اینکه افت زیادی در حذف رنگ در 10 سیکل بازیابی متوالی مشاهده نشد، بنابراین MGD سنتز شده پایداری زیادی داشت و توانست چندین بار قابل استفاده باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 17
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522081 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!