بررسی عملکرد و خصوصیات مورفولوژیکی دو لاین جدید ارزن مرواریدی در مقایسه با رقم باستان در مزارع استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
به منظور بررسی عملکرد و برخی صفات مورفولوژیکی دو لاین جدید ارزن مرواریدی (KPM1 و KPM4) در مقایسه با رقم باستان، این تحقیق در سال 1395 در دو آزمایش جداگانه در دو منطقه (مینودشت و گمیشان) اجرا شد. آزمایش در سه سطح با فاصله خطوط کاشت 60 سانتی متر رو ی پشته و تراکم 238000 بوته در هکتار اجرا گردید. کشت اواخر خرداد ماه بلافاصله بعد از برداشت محصول اصلی انجام شد. طول خطوط کاشت 66/66 متر و تعداد خطوط کاشت در هر تیمار 50 پشته بود که برداشت در سطح 2000 متر مربع برای هر تیمار صورت گرفت. برای ثبت صفات هر لاین و رقم ده بار کادر اندازی شد و ده بوته برای اندازه گیری و تجزیه و تحلیل آماری برداشت شد. نتایج حاکی از آن است که تولید علوفه تر لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1، نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی دار داشت، عملکرد علوفه تر لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1 ، 04/25 تن در هکتار بود که 24/2 درصد نسبت به تیمار شاهد، با عملکرد 46/24 درصد برتری دارد. مقایسه میانگین عملکرد علوفه خشک نیز بیانگر تفاوت معنی دار آماری است. علوفه خشک لاین جدید ارزن مرواریدیKPM1 (68/6 تن در هکتار) با افزایش 51/17 درصدی نسبت به رقم شاهد با عملکرد 01/5 تن در هکتار برتری نشان داد و درصد افزایش عملکرد علوفه تر (63/28 تن در هکتار) و علوفه خشک(41/7 تن در هکتار) لاین KPM4 در مقایسه با رقم باستان بترتیب 15 و 32 درصد بود. ضمنا اختلاف عملکرد دانه لاین های جدید با شاهد معنی دار نبود.
زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 15
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522578 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!