تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت با استفاده از روش فراتحلیل

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

فراتحلیل روشی است که به جمع بندی و ترکیب نتایج مستقل حاصل از تعداد مقالات مختلف می پردازد، که در نتیجه آن می توان گفت که در مجموعه ای از مطالعات چه نتیجه ای حاصل شده است، بدین منظور این بررسی با عنوان فراتحلیل اثر تنش خشکی بر عملکرد کمی ذرت انجام شد. نمونه تحقیق شامل جمع آوری مقالات از سایت Sid بود که در مجموع 13 مقاله از بین 61 مقاله انتخاب شد. در این بررسی چهار صفت مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر استاندارد شده اندازه در خصوص تاثیر تنش خشکی بر عملکرد بیولوژیک در هر چهار تیمار مقایسه شده معنی دار بود (001/0 > P). یادآوری می شود که اندازه اثر برای هر صفت اختلاف میانگین تیمارتنش خشکی از میانگین تیمار شاهد (بدون تنش) می باشد، بنابراین مقادیر مثبت آن نشان دهنده بالاتر بودن میانگین تیمار دارای تنش خشکی از تیمار شاهد است. یافته های این پژوهش نشان داد که علیرغم مطالعات فراوان در رابطه با تاثیر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در کشور، نتایج حاصل بسیار متنوع بوده و از پراکندگی زیادی برخوردار است. این موضوع باعث شده است هنوز اثر دقیق تنش خشکی بخصوص بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت هنوز مشخص نباشد. فراتحلیل بعنوان یک روش قدرتمند آماری ابزار مناسب و دقیقی را برای تلفیق نتایج آزمایشات مستقل فراهم نمود و دامنه های مشخصی را برای تاثیر تنش خشکی به خصوص بر کمیت ذرت معین ساخت.

زبان:
فارسی
صفحات:
35 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522580 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!