بررسی اثرات تراکم بوته و کود بیولوژیک بر خصوصیات زراعی ، عملکرد دانه و اجزا عملکرد ارقام تجاری سه گونه ارزن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در سال های اخیر به دلیل تغییر شرایط اقلیم و آب وهوا کاشت گیاه ارزن از اهمیت خاصی برخوردار گردیده است، لذا پژوهش و تحقیق بر روی کمیت و کیفیت ارزن ها حایز اهمیت می باشد. به منظوربررسی اثر تراکم و کود بیولوژیک بر صفات مورفولوژیک، فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ارزن، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان مشهد در سال1399 انجام گرفت. تراکم های مختلف ارزن در سه سطح (300، 400 و 500 هزار بوته در هکتار) و کود بیولوژیک در دو سطح (کاربرد و عدم کاربرد کود بیولوژیک) و سه رقم ارزن (ارزن معمولی رقم پیشاهنگ (Panicum miliaceum var.pishahang) و ارزن دم روباهی رقم باستان(var.Bastan Setaria italica) و ارزن مرواریدی رقم مهران (Pennisetum glaucum var.Mehran)) تیمارهای آزمایش بودند. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و تراکم بوته بر عملکرد دانه در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. بیشترین عملکرد دانه با میانگین 1/4474 کیلوگرم در هکتار متعلق به رقم مهران در تراکم 400 هزار بوته در هکتار وکمترین آن مربوط به رقم پیشاهنگ درتراکم 400 هزار بوته در هکتار با میانگین 5/2321 کیلوگرم در هکتار بود . افزایش عملکرد در تراکم 400 هزار بوته در هکتار در رقم مهران نسبت به دو رقم دیگر ناشی از 14 درصد شاخص برداشت بیشتر بود. شاخص برداشت بیشتر در رقم مهران را می توان به 10روز دوره پر شدن طولانی تر دانه این رقم نسبت به دو رقم دیگر نسبت داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
72 تا 87
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522582 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!