بررسی تاثیر تاریخ کاشت هیبریدهای گروه های مختلف رسیدگی ذرت بر عملکرد کمی و کیفی علوفه در منطقه همدان

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

آزمایش حاضر به صورت کرت های خردشده بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی اکباتان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان انجام گردید. چهار تاریخ کاشت 1 خرداد، 20 خرداد، 10 تیر و 30 تیر در کرت های اصلی و هفت هیبرید شامل سه هیبرید زودرس (201KSC، 260 KSCو 400KSC)، دو هیبرید میان رس (647 KSC و 678BC) و دو هیبرید دیررس (703KSC و 704KSC) در کرت های فرعی قرار گرفتند. با توجه به اینکه وقوع سرمای شدید پاییزه در نیمه دوم آبان ماه، مانع از برداشت به موقع علوفه هیبریدهای با دوره رشد طولانی 703KSC و 704KSC کشت شده در تاریخ کاشت چهارم گردید، صرفا داده های حاصل از تاریخ های کاشت اول تا سوم مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان 60008 و 18595 کیلوگرم در هکتار در تاریخ کاشت اول مشاهده شد و با تاخیر در زمان کاشت، عملکرد تر و خشک روندی کاهشی نشان داد. بیشترین عملکرد علوفه تر و خشک به ترتیب به میزان 71322 و 21527 کیلوگرم در هکتار متعلق به هیبرید دیررس 703KSC با دوره رشد 109 روزه بود. اگرچه هیبریدهای 201KSC، 260 KSC و 400KSC کمترین مقادیر دوره رشد، عملکرد تر و خشک را داشتند، ولی از مقادیر بالای پروتیین خام و نسبت وزن بلال به بوته بهره مند بودند. پیشنهاد می شود که در صورت به تاخیر افتادن زمان کاشت ذرت سیلویی در منطقه همدان و مناطق با اقلیم مشابه، کشت هیبریدهای زودرس بخصوص هیبرید400KSC ، در اولویت قرار گیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
88 تا 112
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522583 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!