اتنواکولوژی گیاهان شورپسند از دیدگاه دامداران ترکمن در مراتع شمالی استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

چکیده استفاده از دانش بوم شناختی سنتی جوامع محلی و بومی جهان در طبقه بندی پوشش گیاهی، زیستگاه ها و سایر اجزای اکوسیستم های مرتعی می تواند در راستای مدیریت منابع طبیعی مورد استفاده قرار گیرد. از اینرو در پژوهش حاضر هدف مطالعه اتنواکولوژی گیاهان شورپسند در دشت شور و قلیایی ترکمن صحرا با استفاده از دانش بومی دامداران قوم ترکمن بود. گردآوری داده با استفاده از روش پیمایش میدانی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و جلسات بازخورد جامعه با دامداران مرتع اینچه برون شمال استان گلستان استفاده شد و در آن از رابطه گیاهان شورپسند و محیط پیرامون آن پرسش صورت گرفت. طبق نتایج دامداران به 38 گونه گیاهی با ارایه نام محلی اشاره کردند. طبق دانش بومی دامداران ترکمن زمین در مراتع شور بین دو طیف شیرین و شور، سالم و ناسالم و یا خوب و بد قرار می گیرد. دامداران در ادامه هفت طبقه خاک شیشه ای، شر، مرطوب، نایور، تپه ای، قرمز و سیاه را معرفی کردند و بیان کردند در یک از این طبقات گونه های گیاهی خاصی حضور دارند. به طور مثال در شورترین نوع خاک یعنی خاک شیشه ای هیچ گونه گیاهی رویش ندارد ولی با کاهش سطح شوری زمین های شر آغاز می شوند که زیستگاه گونه شورپسند چراتان (Halocnemum strobilaceum M.B.) است. طبق دانش بومی ترکمن ها گونه های گیاهی متفاوتی با تغییرات درجات شوری خاک ناشی از ویژگی های فیزیوگرافی، بارندگی و رواناب در اراضی مختلف مرتعی حاضر می شوند. نتایج این پژوهش نشان داد جوامع محلی و سنتی از دانش ارزشمند و غنی در خصوص توصیف گیاهان و زیستگاه های آنها برخوردار هستند به طوری که این دانش می تواند در مدیریت مراتع و سایر منابع طبیعی مورد استفاده قرار بگیرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
6023 تا 6031
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522965 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!