تاثیر خود مراقبتی به روش اصلاح مزاج بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

 با توجه به شیوع و عوارض دیابت و تاثیر آن بر کیفیت زندگی بیماران، از طرفی کیفیت زندگی پایین موجب کم کردن مراقبت از خود و افزایش خطر عوارض بیماری می شود. هدف این مقاله تعیین تاثیر خودمراقبتی به روش اصلاح مزاج بر کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 است.

روش ها

این مطالعه نیمه تجربی با انتخاب 110 نفر از بیماران دیابتی نوع 2 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس همه افراد بر اساس جدول اعداد تصادفی به طور تصادفی به 2 گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. بعد از تمایل افراد برای شرکت در مطالعه و کسب رضایت آگاهانه، پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی، کیفیت زندگی توسط بیماران و تشخیص مزاج توسط پزشک متخصص طب سنتی قبل از آزمایش انجام شد. در گروه آزمایش، 4 جلسه آموزش خود مراقبتی به روش اصلاح مزاج به مدت 45 دقیقه برای هر بیمار تنظیم شد. در گروه کنترل، درمان های روتین بدون هیچ آزمایشی بود. سپس پرسش نامه کیفیت زندگی توسط بیماران نمونه پژوهش 3 ماه بعد از آزمایش، مجددا تکمیل شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون کای اسکویر، تی زوجی و تی مستقل در سطح معناداری (P<0/05) تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

 قبل از آزمایش، بین میانگین میزان کیفیت زندگی در گروه آزمایش 11/9±83/2 و کنترل 9/4±85 تفاوت معناداری وجود نداشت 194/P=0، اما بین میانگین میزان کیفیت زندگی بعد از آزمایش در گروه آزمایش 11/3±87/7 و کنترل 9/5±85/1 تفاوت معناداری وجود دارد 044/P=0. قبل و بعد از آزمایش از نظر میانگین میزان کیفیت زندگی در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نشد (224/P=0).

نتیجه گیری

کیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع 2 در روش آموزش خود مراقبتی و اصلاح مزاج نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
126 تا 135
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523095 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!