بررسی تاثیر آروماتراپی بر اضطراب، استرس، افسردگی و شاخص های فیزیولوژیک در افراد کاندیدای جراحی: یک کارآزمایی بالینی

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

اضطراب و استرس یکی از شایع ترین مشکلات بیماران قبل از اعمال جراحی است. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب، استرس، افسردگی و شاخص های فیزیولوژیک قبل از عمل در ‏افراد کاندیدای‎ ‎جراحی عمومی انجام شد.

روش ها

در این کارآزمایی بالینی 60 بیمار کاندیدای جراحی عمومی مراجعه کننده به بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد در سال 1398 بعد از کسب رضایت نامه آگاهانه به صورت تصادفی به 2 گروه رایحه درمانی (30) و کنترل (30) تقسیم شدند. در گروه رایحه درمانی در روز عمل 1 ساعت قبل از رفتن بیمار به اتاق عمل و در بخش 3 قطره از اسانس 10 درصدی گل محمدی روی دستمال کاغذی ریخته و در کنار بالش بیماران سنجاق شد و از بیماران خواسته شد آن را 20 دقیقه استشمام کنند. در گروه کنترل، آزمایشی انجام نشد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه جمعیت شناختی، مقیاس اضطراب 21 سوالی و چک لیست ثبت علایم حیاتی بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 21 و آزمون های آماری کای اسکویر و تی است ودنت زوجی تحلیل شد. 

یافته ها

 قبل از آزمایش در گروه رایحه درمانی میانگین نمرات اضطراب (16/80)، استرس (17/77) و افسردگی (16/27‏) بود. میزان P برای هر 3 متغیر قبل از آزمایش (P>0/05) گزارش شد. بعد از آزمایش در گروه رایحه درمانی میانگین نمرات اضطراب (15/03)، استرس (15/57) و افسردگی (15/83) شد. همچنین میزان P برای هر 3 متغیر بعد از آزمایش (P<0/05) گزارش شد. همچنین در مقایسه بین گروه رایحه درمانی و کنترل از نظر متغیرهای بررسی شده اختلاف آماری معناداری وجود داشت (P<0/05).

نتیجه گیری

 با توجه به نتایج مطالعه رایحه درمانی با اسانس گل محمدی می تواند باعث کاهش سطح اضطراب، استرس، افسردگی و بهبود برخی شاخص های فیزیولوژیک بیماران قبل از جراحی عمومی شود. بنابراین استفاده از آن در کنار طب مدرن پیشنهاد می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
148 تا 159
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523097 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!