تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تاب آوری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پرستاران در دوره شیوع کووید-19 مشکلات روان شناختی زیادی را تجربه می کنند. با توجه به اینکه معنویت به عنوان یک پایگاه مستحکم می تواند عامل قوی در کنترل شرایط پرتنش باشد، این مطالعه با هدف تاثیر آموزش خودمراقبتی معنوی بر تاب آوری پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه مواجه با بیماران مبتلا به کووید-19 بیمارستان ضیاییان تهران انجام شد.

روش ها

 این مطالعه از نوع تجربی، روی 64 نفر از پرستاران شاغل در بخش های مراقبت های ویژه کووید-19 بیمارستان ضیاییان تهران در سال 1400 انجام شد. نمونه ها در ابتدا به شیوه تمام شماری انتخاب و سپس با تخصیص غیرتصادفی (بر اساس پرتاب سکه)، بعد از اخذ رضایت نامه کتبی آگاهانه از هر 2 گروه آزمایش (32 نفر) و کنترل (32 نفر) انجام شد. گروه آزمایش برنامه آموزشی مبتنی بر خود مراقبت معنوی را در 6 جلسه 45 دقیقه ای به صورت 1 روز در میان دریافت کردند. داده ها با استفاده از پرسش نامه جمعیت شناختی و تاب آوری جمع آوری و در نرم افزار SPSS نسخه 25 وارد، سپس با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوجی و کای دو در سطح معنا داری 0001/P<0 تجزیه وتحلیل شد.

یافته ها

میزان تاب آوری قبل و بعد از آزمایش در گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 5/28±48/0، 6/05±46/44 بود که از نظر آماری اختلاف معناداری نداشت (0/297=P)، ولی بعد از آزمایش میانگین تاب آوری به ترتیب 3/35±74/65، 6/49±49/38 بود که ازنظر آماری اختلاف معناداری داشت (0/0001>P).

نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود زمینه های لازم شرکت در فعالیت های معنوی برای پرستاران فراهم شود که این مورد می تواند در بهبود وضعیت روان شناختی پرستاران موثر عمل کرده و خدمات بهتری به بیماران عرضه کند.

زبان:
فارسی
صفحات:
188 تا 201
لینک کوتاه:
magiran.com/p2523108 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!